Veiviser til HMS-regelverket

Meldeplikt for solarievirksomhet

Alle virksomheter som tilbyr solarier til kosmetisk formål skal meldes til Strålevernet enten de forhandler solarier eller driver solstudio.

Etter strålevernforskriften §§ 13–15 må alle virksomheter som tilbyr solarier til kosmetisk formål til salg, utleie eller bruk, melde dette inn til Strålevernet.

Nye virksomheter skal meldes før oppstart. 

Den som tilbyr solarier skal melde dette til Strålevernet. Er solariene utplassert av en annen virksomhet, og denne virksomheten har tatt på seg ansvar for alt med solariene, er det likevel virksomheten der solariene fysisk er plassert som er ansvarlig for at melding sendes til Strålevernet.
Strålevernet skal også ha melding ved salg til nye eiere, nedleggelse, driftsstans og navneendring.
Strålevernet kan be om å få oppdatert informasjon om adresseendringer eller endringer i type solarier i virksomheten, slik det fremgår av tilsynsbestemmelsen i strålevernforskriften § 60.
Benytt Strålevernets elektroniske meldesystem (EMS) for melding av solarievirksomhet (se lenke nedenfor). Innlogging gjøres med ID-porten. De som ikke kan benytte det elektroniske meldesystemet må ta kontakt med Strålevernet.

Fra 1.1.2017 skal meldingen også inneholde en redegjørelse for systemet virksomheten har for alderskontroll.

Relevante lenker

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet