Veiviser til HMS-regelverket

Radon i inneluft

Radonnivåene i bygninger og andre lokaler skal være forsvarlige. Dette gjelder bygninger og lokaler beregnet for arbeid, men også andre bygninger der folk har adgang, for eksempel butikker, kinoer og treningslokaler. Andre eksempler på  lokaler som må ha forsvarlige radonnivåer, er T-banestasjoner, fjellhaller og parkeringshus.   

 Radonnivåene er forsvarlige når de er så lave som det er praktisk mulig å oppnå i det enkelte tilfellet.

En radonmåling viser om nivåene i din virksomhet er forsvarlige. En arbeidsgiver kan selv bestille måleutstyr og plassere det i henhold til medfølgende veiledning. Dersom radonnivåene er innenfor Strålevernets anbefalinger for radon, er de forsvarlige. Dersom de er uforsvarlige, må du gjøre radonreduserende tiltak.

Radonreduserende tiltak bør i størst mulig grad være årsaksspesifikke. Det første du bør gjøre er derfor å få utredet årsaken til at radonnivåene er for høye. Til dette trenger du vanligvis profesjonell bistand. De radonreduserende tiltakene som blir foreslått, må rettes mot årsaken til radoninnstrømningen for å være effektive og ikke dyrere enn nødvendig.

I noen tilfeller kan det være vanskelig å få ned radonnivåene under de anbefalte grenseverdiene selv om man gjør tiltak. Da må du på ny vurdere forsvarligheten etter utførte tiltak konkret i forhold til radonnivå, reell oppholdstid, kostnader mv.Relevante lenker

Publikasjoner

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet