Veiviser til HMS-regelverket

Plikter til den som håndterer radioaktivt avfall

Den som håndterer radioaktivt avfall er ansvarlig for at mottatt radioaktivt avfall er deklarert, og at deklarasjonsskjema følger det radioaktive avfallet ved viderelevering.

 

Videre skal gjenpart av utfylt deklarasjonsskjema oversendes Norsas innen den 15. i etterfølgende måned.

Den som håndterer radioaktivt avfall skal årlig rapportere om avfallet til Statens strålevern etter nærmere fastsatte retningslinjer eller i henhold til krav fastsatt i tillatelse.

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet