Veiviser til HMS-regelverket

Personlig verneutstyr, annet sikkerhetsutstyr og skjerming av lokaler

Når dere bruker strålekilder kan det være aktuelt å bruke personlig verneutstyr, annet sikkerhetsutstyr og skjerme lokalene.

Stråleskjerming og annet sikkerhetsutstyr som personlig verneutstyr og tekniske sikkerhetssystemer skal finnes der det er nødvendig. Dere må regelmessig forsikre dere om at sikkerhetsutstyr og sikkerhetsfunksjoner fungerer etter hensikten.

Aktuelt sikkerhetsutstyr kan være:

  • Personlig verneutstyr som blygummiforklær, transportable skjermer, pipetellere m.m.
  • Tekniske sikkerhetssystemer som avbryter bestrålingen dersom dør eller sperrer åpnes.
  • Nødstoppbrytere og varselskilt med opplysende tekst om at stråling genereres.
  • Strålevernmonitorer, komtanimeringsmonitorer m.m.
  • Spesialverktøy, skjermingsbeholdere m.m.

Dere skal planlegge og utøve strålebruken slik at ansatte og andre personer eksponeres for minst mulig stråling.

  • Eksponering til allmennheten fra deres virksomhet skal ikke føre til at individ blir eksponert for mer enn 0,25 mSv per år. Kontorpersonell, teknisk personell og andre arbeidstakere der eksponering ikke er en påregnelig del av yrkesutøvelsen regnes som en del av allmennheten.
  • Yrkeseksponerte arbeidstakere, dvs. de som har arbeidsoppgaver direkte knyttet til bruken av strålekildene, kan ikke utsettes for stråledoser større enn 1 mSv per år utenfor kontrollert eller overvåket område (se «Klassifisering og merking av arbeidsplassen»).

Stråleskjerming skal finnes der det er nødvendig. For noen typer strålebruk innebærer dette at ekstra skjerming må bygges inn i vegger. Andre steder kan det være nødvendig å skjerme benker, avtrekkskap o.l. Dere må også vurdere behovet for skjerming av tak, gulv, dører og vinduer.

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet