Veiviser til HMS-regelverket

Leveringsplikt for radioaktivt avfall

Dersom det oppstår radioaktivt avfall i din virksomhet, skal dette leveres til den som har tillatelse til å håndtere avfallet minst én gang pr. år.

 

Deponeringspliktig radioaktivt avfall skal leveres til den som har tillatelse til håndtering av deponeringspliktig radioaktivt avfall fra Statens strålevern.

Radioaktivt avfall som ikke er deponeringspliktig radioaktivt avfall skal leveres til:

  • Den som har tillatelse til å håndtere radioaktivt avfall fra Statens strålevern eller
  • Den som har tillatelse til å håndtere farlig avfall etter avfallsforskriften § 16-5, jf. 11-6.

Kasserte kapslede radioaktive kilder skal leveres i henhold til returordning, jf. strålevernforskriften § 13 første ledd.

Kasserte ioniske røykvarslere skal leveres som kasserte elektroniske og elektriske produkter (EE-avfall), jf. avfallsforskriften kapittel 1.

Leveringsplikten er ikke til hinder for at radioaktivt avfall kan stå til henfall, dvs. mellomlagring slik at aktiviteten i avfallet reduseres, der henfall anses å være beste tilgjengelige teknikk (BAT). Dette kan for eksempel være henfall av radioaktivt avfall til under grenseverdier for deponeringspliktig avfall eller grenseverdier for radioaktivt avfall. Det er derimot ikke tillatt å fortynne radioaktivt avfall i den hensikt å komme under grenseverdier.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet