Veiviser til HMS-regelverket

Grunnprinsipper for strålebruk

All strålebruk skal være berettiget og optimalisert. Dere må alltid vurdere om det kan brukes alternativer som ikke innebærer bruk av ioniserende stråling.

 

Berettigelse:

For at strålingen skal være berettiget, skal fordelene ved å tillate stråling være større enn ulempene strålingen medfører.

Optimalisering:

Optimalisering vil si at strålingen skal holdes så lav som praktisk mulig, alle forhold tatt i betraktning (ALARA-prinsippet – As Low As Reasonably Achivable)

Substitusjonsplikt:

Hvis det finnes alternativer som ikke innebærer bruk av ioniserende stråling, skal dere velge dette alternativet hvis det kan skje uten urimelig kostnad og ulempe. 
Dersom ioniserende stråling må brukes, skal røntgenapparater velges fremfor radioaktive strålekilder når det er praktisk mulig. Dersom radioaktive strålekilder må brukes, skal disse ha så lav risiko som praktisk mulig (dvs. kapslede kilder fremfor åpen kilde, og lavest mulig aktivitet).

Substitusjonsplikten gjelder kun ioniserende stråling.

 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet