Veiviser til HMS-regelverket

Fysisk sikring av strålekilder

Strålekilder skal sikres mot tyveri, sabotasje og skade, herunder brann- og vannskade.

Dere må innrette bruken av strålekilder slik at risikoen for tyveri, sabotasje og skade er så lav som mulig. Dette betyr bl.a. at antall personer som har adgang til de radioaktive kildene bør reduseres til et minimum (reduser antall brukere, rengjøringspersonell, teknisk driftspersonale o.l. som har tilgang til kildene). I tillegg må dere sørge for at kildene ikke er tilgjengelige for uvedkommende.

Sikring av radioaktive kilder mot tyveri og sabotasje må tilpasses kildetypen og de forholdende som utstyret brukes under.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet