Veiviser til HMS-regelverket

Eksport av radioaktivt avfall

Eksport av radioaktivt avfall krever tillatelse fra Statens strålevern.

 

Tillatelse til eksport av radioaktivt avfall kan bare gis dersom:

  • det ikke finnes egnede behandlingsløsninger i Norge
  • myndighetene i importlandet har gitt tillatelse til import av det radioaktive avfallet
  • det kan dokumenteres at det radioaktive avfallet blir tatt miljømessig forsvarlig hånd om på bestemmelsesstedet

Eksporttillatelse kan ikke gis til stater som har forbud mot import av radioaktivt avfall i lovgivningen sin, eller stater som ikke er part av IAEAs Felleskonvensjon om sikkerhet ved håndtering av brukt kjernebrensel og sikkerhet ved håndtering av radioaktivt avfall.

For kapslede radioaktive kilder som returneres til produsenten trenger man ikke tillatelse til eksport av radioaktivt avfall.

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet