Veiviser til HMS-regelverket

Dosegrenser og bruk av persondosimeter

All stråleeksponering skal holdes så lav som praktisk mulig og innenfor fastsatte dosegrenser. Ansatte som arbeider innenfor kontrollert eller overvåket område skal bære persondosimeter.

Kontrollert eller overvåket område, se «Klassifisering og merking av arbeidsplassen».

All stråleeksponering skal holdes så lav som praktisk mulig. Følgende dosegrenser skal aldri overskrides:

  • Dosegrensen for yrkeseksponerte arbeidstakere over 18 år er 20 mSv per kalenderår.
  • Stråledosen til øyelinsen skal ikke overstige 150 mSv per år.
  • Stråledosen til hud, hender og føtter skal ikke overstige 500 mSv per år.
  •  For lærlinger mellom 16 og 18 år gjelder henholdsvis 5, 50 og 150 mSv per år i stedet for dosegrenser ovenfor.
  •  For yrkeseksponerte gravide skal dosen til fosteret ikke overstige 1 mSv for den resterende delen av svangerskapet, dvs. etter at graviditet er kjent.

Dere skal sørge for at arbeidstakere innen kontrollert eller overvåket område, får fastlagt sin personlige stråleeksponering og at arbeidstakeren medvirker til dette. Personlig stråleeksponering fastlegges normalt ved å bære persondosimeter.

Arbeidstakerne skal informeres skriftlig om doseavlesningene og virksomheten skal iverksette tiltak ved behov. Personlig stråleeksponering regnes som en helseopplysning, og virksomheten skal oppbevare persondoserapportene i 60 år.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet