Veiviser til HMS-regelverket

Beredskap mot utslipp av radioaktive stoffer

Hvis din bedrift ved et uhell kan slippe ut radioaktive stoffer til miljøet, skal dere vurdere risikoen for at dette kan skje.

Når risikoen er vurdert skal dere utarbeide en beredskapsplan for å forebygge, oppdage, stoppe, fjerne og begrense virkningen av utslippet.

Risikovurdering og beredskapsplan skal være skriftlig.

Beredskapen skal tilpasses sannsynligheten for at et slikt utslipp skjer.

Myndighetene kan kreve å få se og godkjenne slike beredskapsplaner.

Du kan få pålegg om å ha felles beredskapsplaner med andre virksomheter. Dette kan dreie seg om felles rutiner, felles utstyr, gjensidig varsling mm.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet