Veiviser til HMS-regelverket

Beredskap mot ulykker og unormale hendelser med stråling

Du skal vurdere risikoen for at mennesker eller miljø kan bli utsatt for utilsiktet stråling i eller som følge av din virksomhet. Deretter skal du utarbeide en beredskapsplan og gjennomføre tiltak slik at din virksomhet kan håndtere ulykker og unormale hendelser med stråling.

Kravet om risikovurdering og beredskapsplan gjelder også dersom du eier og/eller bruker røntgenapparater, akseleratorer, lasere, radar, solarier eller andre strålekilder.

Eksempler på ulykker og unormale hendelser er:

 • Arbeidstakere som ved en feiltakelse er kommet inn i primærstrålen fra industrielle strålekilder. Feil eller svikt i apparatur som har eller kunne ha ført til vesentlig forhøyet stråledose til pasient eller arbeidstakere.
 • Tilfeldige personer som ved en feiltakelse har kommet inn i kontrollert område og som derved kan ha mottatt doser over 0,25 mSv, for eksempel opphold innenfor avsperringen ved industriell radiografi, innvendig renhold av tanker med strålekilden (nivåvakten) i åpen posisjon.
 • Høye huddoser som kan føre til forbrenningsskader på pasient innen røntgendiagnostikk og intervensjon.
 • Søl med radioaktive løsninger som ikke lar seg fjerne på enkelt vis.
 • Funn av eierløse kilder. Dette er særlig aktuelt for virksomheter som behandler ulike typer avfall.

Du finner utfyllende informasjon innenfor de ulike strålingstemaene i Strålevernets veiledere.

Eksempler på elementer i en beredskapsplan:

 • Varslingsrutiner.
 • Ansvarsforhold.
 • Rutiner for å håndtere det som skjer.
 • Verneutstyr – hva har dere og hvor er det.
 • Kommunikasjon – med hverandre og de rundt.
 • Hvordan de som er involvert blir fulgt opp.
 • Informasjon til hverandre, omverden og myndigheter.
 • Kartlegging av ulykken/den unormale hendelsen – hva var omfanget.

 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet