Veiviser til HMS-regelverket

Produksjon av maskiner og utstyr

Bransjen omfatter produksjon og reparasjon av kraftmaskiner og utstyr, unntatt motorer til motorvogner og luftfartøy. Bransjen omfatter også produksjon av løfte- og håndteringsutstyr, kjøle- og ventilasjonsanlegg, varmevekslere, brannslukkeapparater, destillasjonsutstyr, renseutstyr,vekter og lodd, pakkemaskiner, våpen og ammunisjon, salgsautomater, gassgeneratorer, husholdningsmaskiner, landbruks- og skogbruksmaskiner, maskinverktøy, bærbart motordrevet verktøy og spesialmaskiner til industrien.

Industrivern

Risikovurdering for industrivernet »

Virksomheten plikter å gjennomføre risikovurdering. Dette er regulert i internkontrollforskriften § 5 annet ledd nr. 6. Formålet med risikovurderingen i industrivernsammenheng er å kartlegge og vurdere sannsynlighet for uønskede hendelser og få oversikt over hvilke konsekvenser disse kan ha om de inntreffer. Industrivernet skal tilpasses behovet i virksomheten. Det er derfor viktig at du som er industrivernleder har oversikt over hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe. Industrivernet skal tilpasses de uønskede hendelsene som har slik konsekvens at det krever innsats mens dere venter på hjelp fra nødetatene.

Organisering av industrivernet »

Du som er industrivernleder må sørge for at virksomheten har et tilpasset industrivern som kan gå i innsats når det er behov for det.  Som industrivernleder skal du sørge for at virksomheten til enhver tid har et operativt industrivern med kvalifiserte personer som er utstyrt for og øvd i å kunne håndtere aktuelle uønskede hendelser. Du må sørge for at det legges til rette for at kunnskap og ferdigheter skaffes, vedlikeholdes og oppdateres.

Beredskapsplan for industrivernet »

Som industrivernleder må du sørge for at virksomheten har en beredskapsplan. Beredskapsplanen skal beskrive de tiltak som skal iverksettes når det oppstår en uønsket hendelse.

Utstyr for industrivernet »

Du som er industrivernleder må påse at industrivernets utstyr er tilpasset virksomhetens behov. Det er oversikten av uønskede hendelser som er styrende for hva dere trenger. Dere må ha både personlig verneutstyr og fellesutstyr.

Kvalifikasjoner for industrivernpersonell »

Alle som har en oppgave i industrivernet må være kvalifisert for denne.

Øvelser for industrivernet »

Jevnlige øvelser er helt avgjørende for at industrivernet skal fungere i en reell situasjon. Industrivernpliktige virksomheter som må forholde seg bare til de grunnleggende kravene må minimum øve hver sjette måned. Virksomheter med potensial for hendelser med alvorlige konsekvenser skal øve minimum fire ganger i året. Personer i redningsstab og orden og sikring skal øve minimum en gang i året.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.