Veiviser til HMS-regelverket

Organisering av industrivernet

Du som er industrivernleder må sørge for at virksomheten har et tilpasset industrivern som kan gå i innsats når det er behov for det. 

Som industrivernleder skal du sørge for at virksomheten til enhver tid har et operativt industrivern med kvalifiserte personer som er utstyrt for og øvd i å kunne håndtere aktuelle uønskede hendelser. Du må sørge for at det legges til rette for at kunnskap og ferdigheter skaffes, vedlikeholdes og oppdateres.

To beredskapsnivåer

Industrivernkravene inndeles i to nivåer :

Oversikten over uønskede hendelser vil vise om det er tilstrekkelig for virksomheten å etterleve de grunnleggende kravene eller om dere må organisere industrivernet med forsterkninger. For mange virksomheter vil det være tilstrekkelig å organisere industrivern i henhold til de grunnleggende kravene. Virksomheter med potensial for hendelser med alvorlige konsekvenser må forsterke industrivernet. Dette finner du mer utfyllende informasjon om i veiledningen til forskrift om industrivern § 14.

Som industrivernleder må du sørge for at dere har tilstrekkelig innsatspersonell til å håndtere de hendelsene som kan oppstå.

Du må sørge for å lage beredskapsplan, anskaffe beredskapsutstyr, sørge for at de som skal delta i industrivernet er kvalifisert og lage en plan for øvelser og sørge for at disse blir gjennomført.

Grunnleggende krav

Alle industrivernpliktige virksomheter må minimum tilfredsstille de grunnleggende kravene. På grunnleggende nivå er det tilstrekkelig at innsatspersonellet har kvalifikasjoner til å yte innsats ved mindre kompliserte personskader og kunne bruke håndslokkerutstyr for å slokke en brann i startfasen.

Forsterket industrivern

Virksomheter som kan få hendelser med alvorlige konsekvenser må forsterke industrivernets kapasitet. De må organisere med redningsstab og ved behov også orden og sikring.

Forsterkning av industrivernet innebærer at de som skal gå i innsats må være kvalifisert til å gå inn i mer alvorlige situasjoner. Innsatspersonellet må også ha personlig verneutstyr og annet utstyr tilpasset den situasjonen de skal inn i.

Disse er aktuelle forsterkninger:

Førstehjelp

Dersom aktiviteten i virksomheten kan føre til alvorlige personskader, må innsatspersonellet være kvalifisert og utstyrt for å håndtere disse skadene. Hva som menes med alvorlige personskader kan du lese mer om i veiledningen til forskrift om industrivern § 14.

Brannvern

Dersom en brann kan få stort omfang, på grunn av brannfarlige stoffer eller bygningsmasse og anlegg med stor brannbelastning, vil det være behov for forsterket brannberedskap.

Forsterket brannvern innebærer at virksomheten må ha tyngre slokkeutstyr og tilstrekkelig vannforsyning. Innsatspersonellet må ha brannbekledning.

Miljø- og kjemikalievern

Industrivernpliktige virksomheter som benytter eller lagrer farlige kjemikalier i en slik mengde at de utgjør en risiko for personskade eller forurensning, skal organisere et industrivern som kan håndtere uhell med de aktuelle stoffene. De som skal gå i innsats må ha relevante kvalifikasjoner og tilpasset verneutstyr.

Kjemikaliedykking

Kjemikalier som ved lekkasje kan føre til farlig atmosfære, og hvor det er behov for å gå i innsats for å stenge lekkasjen, må ha kjemikaliedykkere. Kjemikaliedykkerne må ha nødvendige kvalifikasjoner og verneutstyr.

Det er særskilte krav til kjemikaliedykkere i veiledning om røyk- og kjemikaliedykking utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Røykdykking

Røykdykking er en ytterligere forsterkning av brannberedskapen ved virksomheter med konstruksjoner eller anlegg med vanskelige eller lange adkomst- og rømningsveier. Som industrivernleder må du sørge for at denne forsterkningen blir etablert og at de som skal røykdykke har de nødvendige kvalifikasjoner og verneutstyr.

Det er særskilte krav til røykdykkere i veiledning om røyk- og kjemikaliedykking utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Relevante lenker

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Næringslivets sikkerhetsorganisasjon