Veiviser til HMS-regelverket

Kvalifikasjoner for industrivernpersonell

Jevnlige øvelser er helt avgjørende for at industrivernet skal fungere i en reell situasjon.

Industrivernpliktige virksomheter som må forholde seg bare til de grunnleggende kravene må minimum øve hver sjette måned. Virksomheter med potensial for hendelser med alvorlige konsekvenser skal øve minimum fire ganger i året.

Personer i redningsstab og orden og sikring skal øve minimum en gang i året.

Det stilles kvalifikasjonskrav til følgende:

Industrivernleder

Som industrivernleder har du en administrativ rolle og skal sørge for at virksomheten har et tilfredsstillende industrivern. En viktig forutsetning er at du kjenner til regelverket og vet hva som kreves. Som industrivernleder skal du ha kvalifikasjoner for å kunne organisere, dimensjonere og drifte industrivernet i virksomheten, og du må ha kunnskap om beredskap.

Det er en forutsetning at du som er industrivernleder er god på dokumenthåndtering. Du må ha myndighet til å ta avgjørelser av betydning for industrivernet og bør disponere eget budsjett.  

Innsatsleder

Innsatsleder må ha lederkvalifikasjoner – å være en god førstehjelper eller brannkonstabel er ikke tilstrekkelig i denne rollen. Innsatsleders oppgave er å skaffe seg overblikk over situasjonen, kunne prioritere tiltak og organisere innsatsen på skadestedet.

Innsatspersoner

Innsatspersonene er tett på hendelsen og må derfor ha kvalifikasjoner i å redde liv, begrense personskade og brann. Ferdigheter i dette er derfor avgjørende.

Innsatspersoner som har erfaring fra Sivilforsvaret, deltidsbrannvesen eller frivillige organisasjoner som Røde Kors eller Norsk Folkehjelp, vil normalt ha kvalifikasjoner som gjør dem egnet til å delta i industrivernet. Dersom virksomheten har spesielle skadeutfordringer må innsatspersonene få opplæring i å håndtere slike.

Redningsstab 

Personer i redningsstaben skal støtte innsatsleder og utøve kriseledelse ved en hendelse. Det må utpekes personer som har gode kvalifikasjoner innen drift, vedlikehold, personelladministrasjon og informasjon. De som ivaretar disse oppgavene under normal drift, bør også delta med de samme oppgavene i redningsstab.

Orden og sikring

Personer i orden- og sikring må ha kvalifikasjoner i å bistå med avsperring, sikring av skadested, ta i mot nødetatene og sikre adkomstveier til skadestedet. De bør også ha kvalifikasjoner i å kunne bistå ved samleplass for skadde og evakuerte.

Relevante lenker

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Næringslivets sikkerhetsorganisasjon