Veiviser til HMS-regelverket

Landtransport

Bransjen omfatter all transport på vei og jernbane, inkludert buss, taxi og annen personbefordring, dyretransport og annen transport av gods.

Miljø og helse

Viktigste krav:

Viktigste krav:

Alkohol og tobakk

Krav for å kunne vere utleverar av alkoholhaldig drikk ved privat innførsel »

Frå 1. juli 2009 er forbodet om privat innførsel av alkoholhaldig drikk oppheva. Om du er transportør og ønskjer å frakte alkoholhaldig drikk frå utlandet og inn i Noreg for privatpersonar, kan dette berre skje om du har registrert verksemda di hos Helsedirektoratet.

Skjenking av alkohol på buss »

Om du ønskjer å servere alkohol om bord på ein buss mot vederlag, må du søkje om kommunal skjenkebevilling. Kommunen gir bevilling til den juridiske eininga som har den direkte økonomiske interessa i, og ansvaret for, salet av alkohol. Både fysiske og juridiske personar kan søkje om å få slik bevilling frå kommunen. Du kan få bevilling for inntil fire år av gongen.

Skjenking av alkohol på tog »

Du kan få skjenkebevilling frå kommunen eller frå Helsedirektoratet.   Ønskjer du skjenkebevilling på eit tog som er offentleg/kollektivt transportmiddel, må du søkje Helsedirektoratet om statleg skjenkebevilling. Med "offentleg/kollektivt transportmiddel" meiner myndigheitene at toget går til bestemte tider, stoppar på bestemte stader og er opent for alle.   For tog som ikkje er i bruk som kollektive transportmiddel, men som blir brukt til for eksempel charter-turar, sightseeing-turar, rundturar og leievogner, må du søkje om kommunal skjenkebevilling i den kommunen toget er i.

Miljø og helse

Overordnet miljø- og helsekrav til lokaler, virksomheter og eiendommer »

Som ansvarlig for en virksomhet skal du planlegge, bygge, tilrettelegge, drive, og avvikle virksomheten eller eiendommen på en helsemessig forsvarlig måte, slik at den ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.