Veiviser til HMS-regelverket

Sal og marknadsføring av tobakk

Alle former for reklame for tobakksvarer er forbode. Forbodet omfattar også indirekte tobakksreklame. Med indirekte reklame meiner vi til dømes reklame der tobakksvarer er ein del av reklame for andre varer og tenester.
 

1. juli 2017 blir nye reglar om standardisert innpakking av tobakksvarar sette i verk.

Etter 1.juli 2018 er det forbode å selje røyk og snus som ikkje er i standardiserte pakkar og boksar.

Dei nye reglane omfattar óg forbod mot damping av e-sigarettar på alle stadar det er forbode å røyke.

Det er forbode å selje tobakksvarer, røykeutstyr, tobakkssurrogat og tobakksimitasjonar til personar under 18 år.

Røykeutstyr er utstyr som blir brukt saman med tobakk. Tobakkssurrogat og -imitasjonar omfattar blant anna elektroniske sigarettar (e-sigarettar), både med og utan nikotininnhald, sjokolade- eller tyggegummisigarettar.

Alle former for reklame for tobakksvarer er forbode. Forbodet omfattar også indirekte tobakksreklame. Med indirekte reklame meiner vi til dømes reklame der tobakksvarer er ein del av reklame for andre varer og tenester. Forbodet omfattar også røykeutstyr, tobakkssurrogat- og imitasjoner.

Det er forbode med synleg oppstilling av tobakksvarer.  Tilsvarende gjeld for tobakksimitasjoner- og surrogater og automatkort.  

Det er forbode å selje tobakksvarer frå automat med mindre betaling skjer via kassa, forbode mot sjølvbetening av tobakksvarer og forbod mot å gi rabatt ved sal av tobakksvarer til forbrukarar. Det er også forbod mot gratis utdeling, sponsing og forbrukertesting.

Det er forbode å selje tobakksvarer som ikkje er merka med helseåtvaringar. Lovgivinga inneheld detaljerte reglar om korleis åtvaringane skal vere utforma, blant anna at sigarettpakker må vere merka med bildeadvarsel. Kravet til merking inneber at også at det er forbode å selje sigarettar enkeltvis. 

Det forbode å selje pakningar med sigarettar som inneheld mindre enn 20 sigarettar.

Det er forbode å innføre og omsette elektroniske sigarettar med nikotin og vannpipetobakk. E-sigarettar utan nikotin kan seljast med 18-årsgrense, men kan ikkje marknadsførast.

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Helsedirektoratet