Veiviser til HMS-regelverket

Internkontroll for virksomheter som omsetter alkohol

Du som har salgs- og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk, må føre internkontroll. Kravet gjelder ikke for ambulerende bevillinger og heller ikke for import, engros og agentursalg av alkohol.

 

Hvor finner du reglene?

Som innehaver av salgs- eller skjenkebevilling har du ansvaret for at virksomheten følger reglene som gjelder for omsetning av alkohol. Reglene finner du i bevillingsvedtaket fra kommunen, alkoholloven og forskrifter fastsatt i medhold av alkoholloven.
 

Systematiske tiltak

Internkontroll innebærer at bevillingshaver har plikt til å igangsette systematiske tiltak som skal sikre at dere planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder virksomhetens aktiviteter i samsvar med reglene som gjelder for omsetning av alkohol.
 

Omfanget av internkontrollen

Dere skal tilpasse internkontrollen til virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold, og den må ha det omfanget som er nødvendig for at dere klarer å overholde regelverket.
 
Det betyr for eksempel at en stor og uoversiktlig nattklubb med stor risiko for overskjenking må ha en mer omfattende internkontroll enn en restaurant med bordservering.
 

Krav til skriftlig dokumentasjon av internkontrollen

Bevillingshaver har plikt til å dokumentere internkontrollen skriftlig. Form og omfang av dokumentasjonen tilpasser dere virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.
 

Innholdet i internkontrollen

Kravet til internkontroll innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal:
 
  • ha oversikt over krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven
  • sørge for at ansatte i virksomheten har tilstrekkelig kunnskaper og kompetanse til å overholde kravene til virksomheten
  • ha oversikt over hvordan virksomheten er organisert og hvordan oppgaver og ansvar er fordelt
  • ha rutiner for å sikre overholdelse av krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten
  • ha rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik
  • foreta systematisk og regelmessig gjennomgang av internkontrollen

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Helsedirektoratet