Veiviser til HMS-regelverket

Import av nye tobakksvarer er forbode

Det er ikkje tillate å føre nye formar for tobakks- og nikotinhaldige produkt inn i Noreg.

Forbod mot nye produkt

Med "nye produkt" meiner myndigheitene alle produkt som inneheld tobakk eller nikotin unnateke tradisjonelle tobakksprodukt (sigarettar, sigarar, cigarillos, røyketobakk, skråtobakk og snus).
 
Forbodet gjeld ikkje nikotinhaldige produkt som blir marknadsført til røykeavvenning og som er klassifisert som legemiddel.
 

Rapportering av ingrediensar

Frå myndigheitene har importørar pålegg om å sende inn lister med opplysningar om innhaldet i tobakksvarene dei importerer. Slike lister skal dei sende inn kvart år. Listene frå importørane skal innehelde opplysningar om alle ingrediensane i tobakksvarene og eksakt mengd av ingrediensane som er nytta ved fremstilling, oppdelt per merkenavn og type.
 
 

Regelverk

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Helsedirektoratet