Veiviser til HMS-regelverket

Bensinstasjonar får ikkje selje alkohol

Bensinstasjonar kan ikkje få salsbevilling for alkoholhaldig drikk. Bensinstasjonar har derfor ikkje lov til å selje alkohol.
Med alkoholhaldig drikk meiner ein her drikk som inneheld meir enn 2,5 volumprosent alkohol.
 
Etter alkohollova forstår ein "bensinstasjon" som ein utsalsstad som i det vesentlege sel varer som er nødvendige for drift og vedlikehald av motorkjøretøy og motorbåtar. Eksempel på varer som tilseier at utsalsstaden er ein bensinstasjon, er bensin og olje.
 
Det at bensinstasjonen i stor grad nyttar hyllearealet sitt til daglegvarer, fritidsutstyr og anna, er ikkje avgjørande. Det sentrale er kva for varer ein faktisk sel.
 

 

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:
  • Kommunen

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Helsedirektoratet