Veiviser til HMS-regelverket

Produksjon av papir og papirvarer

Bransjen omfatter produksjon av papirmasse, papir, papp og varer av papir og papp, så som emballasje, bølgepapp, husholdnings- og sanitærpapir, kontorartikler av papir, tapeter, etiketter m.v.

Brann- og eksplosjonsvern

Viktigste krav:

Viktigste krav:

Brannfarlig eller trykksatt stoff

Aktsomhetsplikt - brannfarlig, reaksjonsfarlig eller trykksatt stoff »

Enhver som håndterer brannfarlig, reaksjonsfarlig eller trykksatt stoff skal vise aktsomhet og foreta det som er nødvendig for å forebygge fare for brann og eksplosjon og annen ulykke.

Risikoanalyse - brannfarlig og trykksatt stoff »

Som eier eller bruker skal du gjennom en risikoanalyse identifisere de ulykkeshendelser om kan oppstå ved all håndtering av brannfarlig eller trykksatt stoff, og de konsekvenser dette kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier.

Oppbevaring av farlig stoff »

Tillatelse til oppbevaring av farlig stoff reguleres av Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. Krav om tillatelse er erstattet av meldeplikt og samtykke. Informasjon om meldeplikten finnes på DSBs nettsider.  

Meldeplikt for kjeler til produksjon av damp eller hetvann »

Meldeplikt for kjeler til produksjon av damp eller hetvann reguleres av Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. Krav om tillatelse er erstattet av meldeplikt og samtykke. Informasjon om meldeplikten finnes i høyremenyen her.      

Meldeplikt for klor, svoveldioksid og ammoniakk »

Meldeplikt for klor, svoveldioksid og ammoniakk er regulert av "Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen". Krav om tillatelse er erstattet av meldeplikt og samtykke.    

Installering, bygging og merking av utstyr og enheter under trykk »

Skal du som eier eller bruker installere eller bygge nytt utstyr og nye enheter under trykk, må du sørge for at dette skjer i samsvar med kravene i forskrift om trykkpåkjent utstyr.

Brannvern

Brannvern - den enkelte si plikt »

Alle pliktar å opptre aktsamt for å førebyggje brann, eksplosjon og anna ulykke. Arbeid som medfører risiko for brann, krev særskild aktsemd.

Brannvern – krav til eigar av bygning eller område »

Som eigar av byggverk, område, transportmiddel, produksjonsutstyr eller anna innretning eller produkt pliktar du å sørgje for nødvendige sikringstiltak for å førebyggje og avgrense brann, eksplosjon eller anna ulykke.

Brannvern – krav til verksemd eller brukar »

Verksemda di pliktar å gjennomføre eit systematisk helse-, miljø- og sikkerheitsarbeid (internkontroll) for å sikre at krav som er fastsette i eller i medhald av brann- og eksplosjonsvernlova, blir overhaldne.

Andre krav:

Andre krav »

I tillegg til kravene vi har prioritert som de viktigste, kan det også finnes andre bransjespesifikke og/eller mer utfyllende krav innen DSBs forvaltningsområde. En fullstendig oversikt over regelverkskravene finnes på Lovdata og i DSBs publikasjoner.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.