Veiviser til HMS-regelverket

Produksjon av maskiner og utstyr

Bransjen omfatter produksjon og reparasjon av kraftmaskiner og utstyr, unntatt motorer til motorvogner og luftfartøy. Bransjen omfatter også produksjon av løfte- og håndteringsutstyr, kjøle- og ventilasjonsanlegg, varmevekslere, brannslukkeapparater, destillasjonsutstyr, renseutstyr,vekter og lodd, pakkemaskiner, våpen og ammunisjon, salgsautomater, gassgeneratorer, husholdningsmaskiner, landbruks- og skogbruksmaskiner, maskinverktøy, bærbart motordrevet verktøy og spesialmaskiner til industrien.

El-sikkerhet

Viktigste krav:

Viktigste krav:

Brannfarlig eller trykksatt stoff

Produksjon, import og omsetning av elektrisk utstyr »

Elektrisk utstyr kan marknadsførast dersom det kan dokumenterast at utstyret oppfyller gjeldande tryggleikskrav. Eventuelle krav om CE-merking må vere oppfylte. All tryggleiksinformasjon skal vere på norsk. Produsenten, importøren eller den som på annan måte marknadsfører elektrisk utstyr, har ansvar for å kunne dokumentere at produkta er i samsvar med gjeldande regelverk.

Elektrisk utstyr

Bruk av elektrisk utstyr »

Du må kun bruke elektrisk utstyr til det utstyret er konstruert for. Mennesker og husdyr skal være beskyttet mot fare som kan oppstå ved direkte berøring av spenningsførende deler på elektrisk utstyr. 

Elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige atmosfærer »

Anlegg, utstyr, sikkerhetssystem og eventuelt tilhørende koplingsutstyr skal tas i bruk bare dersom det fremkommer av eksplosjonsverndokumentet at de trygt kan brukes i eksplosjonsfarlige atmosfærer.

Tilkopling og plassering av elektrisk utstyr »

Du må følge produsentens anvisninger når du skal plassere og koble til elektrisk utstyr.

Elektriske anlegg

Elektriske anlegg »

Elektriske anlegg omfatter alt fra forsyningsanlegg (høyspenningsanlegg) til lavspenningsanlegg som bygningsinstallasjoner, alarm-/signalanlegg og kommunikasjonsanlegg (svakstrømsanlegg). Lover og forskrifter regulerer hvem som får utføre, reparere og vedlikeholde elektriske anlegg og hvordan disse skal utføres.

Andre krav:

Andre krav »

I tillegg til kravene vi har prioritert som de viktigste, kan det også finnes andre bransjespesifikke og/eller mer utfyllende krav innen DSBs forvaltningsområde. En fullstendig oversikt over regelverkskravene finnes på Lovdata og i DSBs publikasjoner.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.