Veiviser til HMS-regelverket

Privat etterforskning og vakttjeneste

Bransjen omfatter privat etterforskning og vakttjeneste.

El-sikkerhet

Viktigste krav:

Viktigste krav:

Elektrisk utstyr

Bruk av elektrisk utstyr »

Du må kun bruke elektrisk utstyr til det utstyret er konstruert for. Mennesker og husdyr skal være beskyttet mot fare som kan oppstå ved direkte berøring av spenningsførende deler på elektrisk utstyr. 

Opplysningsplikt ved sal og marknadsføring av elektrisk materiell til forbrukarar »

Dersom du sel eller marknadsfører elektrisk materiell som er tiltenkt forbrukarar, eller som ein rimeleg kan vente at forbrukarar kjem til å bruke, og som er meint å inngå i den faste installasjonen i eit elektrisk anlegg, skal du sørgje for at det, før innkjøpet, blir gitt opplysningar om kva avgrensingar som gjeld i retten til sjølv å installere materiell i den faste installasjonen i eit elektrisk anlegg. Unnateke er materiell som forbrukarane sjølve kan installere i samsvar med forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Kravet til opplysningsplikt gjeld heller ikkje elektrisk materiell som berre er berekna for bruk i faste teleinstallasjonar. Merkinga skal vere skriftleg og på ein måte som er tydeleg for forbrukaren. Merkinga skal plasserast på ein synleg stad på eller like i nærleiken av materiellet og i samband med marknadsføringa av materiellet. Du skal sørgje for at det blir opplyst om at det elektriske materiellet berre kan installerast av ei registrert installasjonsverksemd. Det skal opplysast om følgjande: «Kan berre installerast av ei registrert installasjonsverksemd».

Produksjon, import og omsetning av elektrisk utstyr »

Elektrisk utstyr kan marknadsførast dersom det kan dokumenterast at utstyret oppfyller gjeldande tryggleikskrav. Eventuelle krav om CE-merking må vere oppfylte. All tryggleiksinformasjon skal vere på norsk. Produsenten, importøren eller den som på annan måte marknadsfører elektrisk utstyr, har ansvar for å kunne dokumentere at produkta er i samsvar med gjeldande regelverk.

Tilkopling og plassering av elektrisk utstyr »

Du må følge produsentens anvisninger når du skal plassere og koble til elektrisk utstyr.

Elektriske lavspenningsanlegg

Elektriske lavspenningsanlegg »

Elektriske lavspenningsanlegg omfatter anlegg til bygningsinstallasjoner, alarm- og signalanlegg samt kommunikasjonsanlegg. Lover og forskrifter regulerer hvem som får utføre, reparere og vedlikeholde elektriske anlegg og hvordan disse skal utføres.

Andre krav:

Andre krav »

I tillegg til kravene vi har prioritert som de viktigste, kan det også finnes andre bransjespesifikke og/eller mer utfyllende krav innen DSBs forvaltningsområde. En fullstendig oversikt over regelverkskravene finnes på Lovdata og i DSBs publikasjoner.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.