Veiviser til HMS-regelverket

Hotell og restaurantvirksomhet

Bransjen omfatter drift av hoteller, pensjonater og moteller med og uten restaurant, vandrehjem, turisthytter, campingplasser og annen overnatting, drift av restauranter, kafeer, togservering, gatekjøkken, salatbarer, pølseboder, barer, kaffebarer og kantine- og cateringvirksomhet.

Brann- og eksplosjonsvern

Det er viktig at du etterlever regelverket for etablering av frie rømningsveier, opplæring og øvelser for nattevakter, vedlikehold av sikkerhetstiltak og bruk av gass.

Viktigste krav:

Viktigste krav:

Brannfarlig eller trykksatt stoff

Aktsomhetsplikt - brannfarlig, reaksjonsfarlig eller trykksatt stoff »

Enhver som håndterer brannfarlig, reaksjonsfarlig eller trykksatt stoff skal vise aktsomhet og foreta det som er nødvendig for å forebygge fare for brann og eksplosjon og annen ulykke.

Risikoanalyse - brannfarlig og trykksatt stoff »

Som eier eller bruker skal du gjennom en risikoanalyse identifisere de ulykkeshendelser om kan oppstå ved all håndtering av brannfarlig eller trykksatt stoff, og de konsekvenser dette kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier.

Oppbevaring av farlig stoff »

Tillatelse til oppbevaring av farlig stoff reguleres av Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. Krav om tillatelse er erstattet av meldeplikt og samtykke. Informasjon om meldeplikten finnes på DSBs nettsider.  

Brannvern

Brannvern - den enkelte si plikt »

Alle pliktar å opptre aktsamt for å førebyggje brann, eksplosjon og anna ulykke. Arbeid som medfører risiko for brann, krev særskild aktsemd.

Brannvern – krav til eigar av bygning eller område »

Som eigar av byggverk, område, transportmiddel, produksjonsutstyr eller anna innretning eller produkt pliktar du å sørgje for nødvendige sikringstiltak for å førebyggje og avgrense brann, eksplosjon eller anna ulykke.

Brannvern – krav til verksemd eller brukar »

Verksemda di pliktar å gjennomføre eit systematisk helse-, miljø- og sikkerheitsarbeid (internkontroll) for å sikre at krav som er fastsette i eller i medhald av brann- og eksplosjonsvernlova, blir overhaldne.

Transport av farlig gods

Transport av farlig gods »

Enhver person eller virksomhet som laster, losser, transporterer, sender, mottar eller på annen måte kommer i befatning med transport av farlig gods er pliktig til å følge forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane og ADR/RID.

Bioetanolpeiser/alkoholfyrte peiser

Krav til bioetanolpeiser/alkoholfyrte peiser »

Produkter som benyttes ved håndtering av farlig stoff og farlig gods skal være utført slik at de er formålstjenlige og sikre.

Krav til sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser »

Produkter som benyttes ved håndtering av farlig stoff og farlig gods skal være utført slik at de er formålstjenlige og sikre.

Andre krav:

Andre krav »

I tillegg til kravene vi har prioritert som de viktigste, kan det også finnes andre bransjespesifikke og/eller mer utfyllende krav innen DSBs forvaltningsområde. En fullstendig oversikt over regelverkskravene finnes på Lovdata og i DSBs publikasjoner.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.