Veiviser til HMS-regelverket

Bergverksdrift

Bransjen omfatter bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet: grovhugging i steinbrudd av bl.a. granitt, sandstein og marmor, bryting av kalkstein, gips, kritt og skifer. Bransjen omfatter også utvinning fra grus- og sandtak, produksjon av pukk og singel, bryting og utvinning av kjemiske mineraler og gjødselsmineraler (olivin, nefelin, produksjon av torvstrø og huminal) og annen bryting.

El-sikkerhet

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.