Veiviser til HMS-regelverket

Avfall og gjenvinning

Bransjen omfatter innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og annen håndtering av farlig avfall og ordinært avfall.

Eksplosiver

Enhver som har befatning med eksplosjonsfarlige stoffer skal vise aktsomhet og foreta det som er nødvendig for at fare for brann eller eksplosjon forebygges og for å hindre at stoffet kommer på avveie eller i urette hender.

Tilleggsinformasjon for avfall og gjenvinning
Eksplosiv vare regnes ikke som avfall. Eksplosiver regnes som eksplosiver fra tilvirkning og til de er sprengt eller tilintetgjort. I henhold til eksplosivforskriften kap. 11 må den som skal tilintetgjøre eksplosiver ha tillatelse fra DSB til å tilintetgjøre. Dette gjelder også for kollisjonsputer og beltestrammere.

Ved innsamling, mottak og tilintetgjøring av eksplosiver, settes det særskilte krav til blant annet:
  • Eksplosiver som er skadet  pga. fuktighet, forurensning, alder eller lignende skal ikke brukes, men tilintetgjøres.
  • Den som produserer, importerer eller forhandler eksplosiv vare eller produkter som inneholder eksplosiv vare, plikter å ta tilsvarende varer i retur når de skal tas ut av bruk og kasseres.
  • Den som vil samle inn og/eller motta eksplosive varer for tilintetgjøring, skal ha tillatelse fra DSB.

Eksplosivforskriften kap. 11 setter krav til de som skal ha en tillatelse til å tilintetgjøre.

Les mer i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 11 under regelverk.

Regelverk

Publikasjoner

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.