Veiviser til HMS-regelverket

Brann- og eksplosjonsvern

Kravene i denne kategorien skal sikre liv og verne verdier mot fare knyttet til brann og eksplosjon. Kravene skal sikre forsvarlig håndtering av brannfarlige, trykksatte og eksplosjonsfarlige stoffer, og at ulykkes- og skadeforebyggende tiltak iverksettes i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på land.

Regelverkets krav til beredskap

I denne kategorien presenteres også krav til beredskap og innsats overfor akutte ulykker der brannvesenet har en innsatsplikt. Enhver plikter å oppfylle krav til alminnelig aktsomhet slik at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges og skade begrenses.

Regler knyttet til brannfarlig eller trykksatt stoff

På Regelhjelp.no finner du også informasjon om krav som gjelder for virksomheter og privatpersoner som i egenskap av eier eller bruker håndterer brannfarlig eller trykksatt stoff og tilhørende utstyr og anlegg.

.

Vet du hvilken bransje du tilhører? Velg bransje her.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap