Veiviser til HMS-regelverket

Forbrukerprodukter

Alle produkter som er beregnet på forbrukere eller som med rimelighet kan forventes brukt av forbrukere er forbrukerprodukter. Forbrukerprodukter skal være sikre. Brukere av forbrukerprodukter skal få tilstrekkelig og relevant informasjon.

Enkelte forbrukerprodukter er regulert i eget regelverk, for eksempel kosmetikk og næringsmidler. Andre forbrukerprodukter er regulert etter produktkontrolloven eller brann- og eksplosjonsvernloven. Alle i omsetningskjeden har ansvar for at produktene er i samsvar med de krav som stilles i produktkontrolloven og forskrifter etter loven. Produsenter og importører har et særlig ansvar.

Her er noen av produktgruppene som er særskilt regulert etter produktkontrolloven:

 • utstyr til rafting
 • utstyr til fritidsdykking
 • personlig verneutstyr
 • tekstiler, madrasser og stoppede møbler
 • lekeplassutstyr
 • leketøy
 • næringsmiddelimitasjoner
 • barnesikring av lightere og forbud mot lightere med forvekslingsfare

Produkter som er regulert i brann- og eksplosjonsvernloven (§ 26):

 • Gassapparater og utstyr
 • Produkter med flytende brensel

Forbrukerprodukter som ikke er særskilt regulert regnes som hovedregel som sikre hvis de er i samsvar med nasjonal standard eller hvis tilsvarende sikkerhetsnivå kan dokumenteres. Se de ulike standardene på Standardiseringen i Norge.

 Kjemikalier i forbrukerprodukter                           

Bruk av farlige kjemikalier i forbrukerprodukter er også regulert.  

 Informasjonsplikt for forbrukerprodukter
Hvis du importerer forbrukerprodukter plikter du å sørge for at bruker av produktet får tilstrekkelig og relevant informasjon. Informasjonen skal være tydelig, lett tilgjengelig og tilpasset brukerens behov. Informasjonen skal sette forbruker i stand til å vurdere sikkerheten ved produktene.
 
Eksempler på informasjon er:

 • brukerveiledninger
 • monteringsanvisninger
 • råd om bruk og vedlikehold av produktet

Kravene til produktet i lov, forskrift eller standard gjelder selv om det gis informasjon til forbruker.

Tilsynsmyndighet

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap