Veiviser til HMS-regelverket

Lighterar

Den som produserer, importerer eller omset lighterar, har eit særleg ansvar for at lighterane er i samsvar med krava i produktkontrollova og forskrift om barnesikring av lightere og om forbud mot lightere med forvekslingsfare.

Det er forbode å produsere, importere og omsetje lighterar med forvekslingsfare.

Lighterar som skal omsetjast må ha barnesikring.

Tidspunkt for verknad

Frå 1. juli 2007 er det forbode å produsere og importere lighterar utan barnesikring og forbode å produsere og importere lighterar med forvekslingsfare.

Frå 11. mars 2008 er det forbode å selje lighterar utan barnesikring og forbode å selje lighterar med forvekslingsfare.

Produsenten og importøren må kunne dokumentere at lighterar er testa i samsvar med krava i forskrifta.

Sjå aktuelle standardar på nettstaden Standardiseringen i Norge (NS-EN ISO 9994 og NS-EN 13869).

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap