Veiviser til HMS-regelverket

Meldeplikt – forbrukartenester

Som eigar eller leiar av ei verksemd som tilbyr forbrukartenester, skal du straks informere tilsynsmyndigheitene dersom du veit eller burde vite at tenesta utgjer ein uakseptabel risiko for helseskade. Du skal òg informere om dei tiltaka som er sette i verk.

Føresegna om meldeplikt skal sikre at tilsynsmyndigheitene får kunnskap om farlege tenester så tidleg som mogleg. Føresegna strekar under aktsemds- og kunnskapsplikta for den som er ansvarleg for tenesta.

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap