Veiviser til HMS-regelverket

Elektriske anlegg - Bygging og reparasjon av skip

Elektriske anlegg omfatter alt fra forsyningsanlegg (høyspenningsanlegg) til lavspenningsanlegg som bygningsinstallasjoner, alarm-/signalanlegg og kommunikasjonsanlegg (svakstrømsanlegg). Lover og forskrifter regulerer hvem som får utføre, reparere og vedlikeholde elektriske anlegg og hvordan disse skal utføres.

Det stilles krav til deg som eier anlegget, deg som utfører arbeid på et anlegg og til selve utstyret i anlegget innen følgende områder:

  • kvalifikasjonskrav
  • sikkerhetskrav
  • krav til planlegging og utførelse av elektriske anlegg
  • dokumentasjonskrav
  • elektriske påvirkninger av omgivelsene

Kvalifikasjonskrav
Reder er ansvarlig for at arbeid utført på det elektriske anlegget utføres av kvalifisert personell. Når reder og bruker av elektriske anlegg og elektrisk utstyr ikke selv har den nødvendig kompetanse, plikter han eller hun å påse at den som skal forestå planlegging, utførelse og vedlikehold, inkludert reparasjon, er kvalifisert til de oppgaver som skal utføres.

Les mer om kvalifikasjonskrav i "Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr" § 6.

Sikkerhetskrav
Et elektrisk anlegg skal oppfylle forskriftens sikkerhetskrav.
Mennesker og husdyr skal beskyttes mot fare som kan oppstå ved direkte berøring av spenningsførende deler av anlegg og utstyr. Videre skal det elektriske anlegg et være utført slik at det ikke er noen fare for at brennbare materialer antennes på grunn av høy temperatur eller elektrisk lysbue.

Les mer om sikkerhetskrav for maritime anlegg i forskrift om maritime elektriske anlegg § 10.

Les mer om sikkerhetskravene for høyspenningsanlegg i forskrift for elektriske forsyningsanlegg kap. 2.

Krav til planlegging og utførelse av elektriske anlegg
Det elektriske anlegget skal være tilpasset forutsatt bruk.
Begrepet elsikkerhet innebærer blant annet en vurdering av de forhold som gjelder anleggets bruksområde, som skal sikre at det blir egnet til formålet, for eksempel ved hjelp av risikovurderinger.

Les mer om egnethetskravet i forskrift om maritime elektriske anlegg § 10.

Dokumentasjonskrav
Som reder skal du oppbevare dokumentasjon på det elektriske anlegget. Dokumentasjonen må oppdateres hver gang det gjøres forandringer på anlegget. Før nytt anlegg tas i bruk og etter hver endring, skal den som er ansvarlig for utførelsen eller endringen av anlegget sørge for at det er kontrollert og prøvet for å sikre at det tilfredsstiller forskriftens krav.

Enhver som er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller endring av anlegg skal utstede en erklæring om samsvar med sikkerhetskravene i forskriftens kap.IV. For elektriske anlegg i Ex-områder gjelder spesielle dokumentasjonskrav.

Les mer om krav til dokumentasjon i forskrift om maritime elektriske anlegg kap. III.

Les mer om dokumentasjonskrav for anlegg i Ex-områder i forskrift om maritime elektriske anlegg § 20.

Krav til elektriske påvirkninger av omgivelsene

Elektriske anlegg skal være planlagt, utført og vedlikeholdt slik at det ikke frembringer elektriske og elektromagnetiske forstyrrelser som overstiger et nivå der radio, TV, telekommunikasjonsapparater og andre apparater eller anlegg ikke kan virke etter hensikten.

Anlegget og det utstyret som inngår i dette skal ha tilstrekkelig indre immunitet overfor ytre elektromagnetisk påvirkning slik at anlegget kan fungere sikkert og etter hensikten. 
For at kravene til elektromagnetiske forenlighet (EMC) skal oppfylles, må det ved planlegging og utførelse av et anlegg tas hensyn til de instruksjoner som produsenten av hver enkelt del har gitt med hensyn til EMC.

Les mer om krav til elektriske påvirkninger av omgiversene i forskrift om maritime elektriske anlegg § 29.

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap