Veiviser til HMS-regelverket

Produksjon, import og omsetning av trykkpåkjent utstyr, sammenstillinger og enkle trykkbeholdere

Trykkpåkjent utstyr, sammenstillinger og serieproduserte enkle trykkbeholdere kan kun markedsføres og omsettes dersom det kan dokumenteres at de oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav. 

Markedsaktørenes forpliktelser:

Produsenten skal sikre og dokumentere at utstyr er konstruert og produsert i samsvar med grunnleggende krav, utarbeide teknisk dokumentasjon, gjennomføre relevant samsvarsvurdering, utarbeide samsvarserklæring og CE-merke utstyret. Teknisk dokumentasjon og samsvarserklæring skal oppbevares i 10 år etter at utstyret er brakt i omsetning.

Produsenten skal også sikre at utstyret kan spores og identifiseres og at det følges av sikkerhetsinformasjon og bruksanvisninger på et forståelig språk. Dersom produsenten har grunn til å tro at utstyret ikke er i samsvar med forskriftene, skal det straks treffes korrigerende tiltak for å fjerne risikoen ved utstyret, for eksempel trekke det tilbake fra markedet. Dersom utstyret utgjør en risiko, skal tilsynsmyndighetene i alle EØS-statene der utstyret er gjort tilgjengelig underrettes.

Produsentens representant (som er utpekt ved skriftlig fullmakt fra en produsent) har ikke like omfattende forpliktelser som produsenten, men skal likevel ha tilgjengelig dokumentasjon og informasjon som er nødvendig for å kunne konstatere at utstyret er i samsvar med forskriftene i 10 år etter at det er brakt i omsetning.

Importøren skal kun bringe i omsetning utstyr som er i samsvar med forskriftene. Importøren skal bl.a. sikre at produsenten har oppfylt sine forpliktelser om teknisk dokumentasjon, samsvarsvurdering, sporbarhet, osv. Importørens navn eller varemerke skal angis på utstyret og importøren har plikt til å ha kopi av teknisk dokumentasjon osv. tilgjengelig i 10 år etter at utstyret er brakt i omsetning. For utstyr som antas ikke å være i samsvar med forskriftene eller som utgjør en risiko, gjelder samme forpliktelser for importøren som for produsenten.

Markedsaktørene må i 10 år å kunne identifisere enhver markedsdeltaker som de har mottatt et utstyr fra og som de har levert et utstyr til.

CE-merking

Det er produsenten som har ansvar for å påføre CE-merket når det er påkrevd. Dette er ikke et kvalitetsmerke, men viser at utstyret er produsert i samsvar med gjeldende krav.

Krav til dokumentasjon

Samsvarserklæring er en egenerklæring der produsenten eller representanten erklærer at utstyret er i samsvar med gjeldene krav. Les mer om hva en samsvarserklæring må inneholde i vedlegg IV i forskriftene.

Som grunnlag for samsvarserklæringen skal det foreligge teknisk dokumentasjon. Den tekniske dokumentasjonen skal i den grad det er nødvendig for vurdering av om utstyret er i samsvar med gjeldende krav, omfatte konstruksjonen, produksjonen og funksjonen til utstyret.

Språk

Bruksanvisninger og sikkerhetsinformasjon skal være på norsk. Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å vise utstyrets samsvar, som samsvarserklæringen, kan være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap