Veiviser til HMS-regelverket

Krav til sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser

Produkter som benyttes ved håndtering av farlig stoff og farlig gods skal være utført slik at de er formålstjenlige og sikre.

Emballasjen (kanne/flaske) og fyllestuss som nyttes til å oppbevare og helle bioetanol eller annen alkoholbasert væske som nyttes ved fyring av alkoholfyrte peiser, er å anse som produkt i brann- og eksplosjonsvernlovens forstand, hvilket innebærer at de skal være utformet slik at de er formålstjenelige og sikre i bruk.

Emballasjen skal også tilfredsstille kravene til transport i hht. ADR/RID - Forskrift om landtransport av farlig gods. (Se vedlegg side 3).

Merkeetiketten må også tilfredsstille kravene i forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (2002-07-16) eller forskrift om klassifisering, merking og emballering (CLP-forskriften). Se www.dsb.no

Det arbeides også med et forskriftskrav for emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap