Veiviser til HMS-regelverket

Gassapparat og utstyr

Alle gassapparater skal være prøvet og sertifisert av et teknisk kontrollorgan etter den europeiske godkjenningsordningen for gassapparater og ha tillatelse til å bære det europeiske godkjenningsmerket CE.

Enhver som konstruerer, produserer, importerer eller omsetter gassapparat og utstyr som omfattes av forskriften plikter å følge forskrift om gassapparat og utstyr.

Gassfyrte apparater, bl.a. for bruk til oppvarming, matlaging, produksjon av varmtvann, kjøling, belysning eller vasking, er særlig regulert i forskrift om gassapparat og utstyr. 
 
Detaljkrav fremkommer av europeiske standarder som legges til grunn ved prøving og sertifisering. Slike apparater skal være prøvet og sertifisert av et teknisk kontrollorgan etter den europeiske godkjenningsordningen for gassapparater, og ha tillatelse til å bære det europeiske godkjenningsmerket CE.
 

Hvem det stilles krav til

Enhver som konstruerer, produserer, importerer eller omsetter gassapparat og utstyr som omfattes av forskriften plikter å følge denne.
Befinner produsenten seg utenfor EØS-området gjelder de krav som stilles til ham tilsvarende for produsentens representant innenfor EØS-området.
 

Hva er gassapparat og utsyr?

Apparat
- gassapparat for matlaging, oppvarming, produksjon av varmtvann, kjøling, belysning eller vasking, som eventuelt har en normal vanntemperatur som ikke overstiger 105 °C. 
- gassbrennere med forbrenningsluftvifte og varmeenheter som skal utstyres med slike brennere. 
 

Utstyr

- sikkerhets-, kontroll- og reguleringsinnretninger og delmontasjer, som skal innebygges i gassapparater eller monteres med henblikk på å utgjøre et gassapparat, med unntak av gassbrennere med forbrenningsluftvifte og varmeenheter som skal utstyres med slike brennere.
 

CE-merking

Apparatet eller en merkeplate festet på apparatet, skal være utstyrt med CE-merke og påskriftene angitt i forskriftens vedlegg III. Merkingen skal være utført på en slik måte at den er synlig, lett å lese og ikke kan fjernes.
 
Det er forbudt å påføre apparatet merking som kan villede tredjemann med hensyn til CE-merkingens betydning og grafiske utforming. Enhver annen merking kan påføres apparatet eller merkeplaten forutsatt at den ikke gjør CE-merkingen mindre synlig og vanskeligere å lese.

Publikasjoner

Regelverk

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap