Veiviser til HMS-regelverket

Fylling av løse gassflasker

Fylling av flaskene kan bare foretas av kompetent personell på godkjente fyllstasjoner. I forbindelse med fylling skal tilstanden til både flasken og ventilen kontrolleres.
Oppbevaring av brannfarlig gass, kategori 1 og 2 over 400 liter skal meldes til DSB. 
Før slik fylling kan skje, skal nødvendige prosedyrer utarbeides. Prosedyrene skal være skriftlige og tilgjengelige på fyllestedet. Operatører som fyller løse gassflasker skal ha gjennomgått nødvendig opplæring. Kunder har ikke lov til å fylle løse gassflasker.
 
I forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen er kravet om tillatelse erstattet av meldeplikt og samtykke. Ta kontakt med DSB for oppdatert informasjon. Informasjon om meldeplikten finnes DSB.no
I desember 2011 ble Temaveiledning om omtapping av farlig stoff utgitt, denne gjelder for drivstoffanlegg og fylleanlegg for propanflasker.

Publikasjoner

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap