Veiviser til HMS-regelverket

Eksplosiver

Enhver som har befatning med eksplosjonsfarlige stoffer skal vise aktsomhet og foreta det som er nødvendig for at fare for brann eller eksplosjon forebygges og for å hindre at stoffet kommer på avveie eller i urette hender.

Enhver som håndterer eksplosiv vare, skal til enhver tid kunne dokumentere at krav i lov og forskrifter og vilkår fastsatt av tilsynsmyndigheten er tilfredsstilt.

Merk: Ny eksplosivforskrift fra 1. juli 2017

 • Etter uhell eller ulykker med bruk av eksplosiver eller ved mobil tilvirkning skal skadestedet ikke ryddes før det er avtalt med politiet
 • Tyveri eller svinn mm. av eksplosiver skal meldes til lokalt politi, som igjen skal varsle Kripos
 • Krav om tillatelse til eksport av eksplosiver
 • Politiet skal gi tillatelse til privatpersoners erverv av krutt og tennmidler til ammunisjon
 • Saluttering kan kun foretas som del av et offentlig arrangement, og hvem som kan saluttere skjerpes
 • Kravene skjerpes dersom en kandidat stryker flere ganger på prøvene for å få sertifikater
 • Adgangen til å dispensere fra forskriften er skjerpet

Les om endringene i den nye forskriften her.

 

Det stilles særskilte krav til:

Eksplosiv vare er eksplosjonsfarlig stoff som helt eller delvis består av eller inneholder slikt emne at varen kan eksplodere eller forbrenne på eksplosjonsartet måte, inndelt i følgende hovedslag:

a) sprengstoff
b) krutt
c) tennmidler
d) ammunisjon
e) pyroteknisk vare (se også fyrverkeri i publikasjonsteksten nedenfor)

Handel

Alle søknader om erverv av sprengstoff, krutt og tennmidler sendes DSB.
Avvik som skyldes feil på sprengstoff eller tennere skal snarest rapporters til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 
Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften § 10-15 under publikasjoner.

Erverv

Alle søknader om handel med sprengstoff, krutt og tennmidler sendes DSB.
Den som vil erverve eksplosiv vare må ha tillatelse. Tillatelsen kan bare gis til den som har behov for eksplosiv vare og som ellers anses skikket. Tillatelsen gjelder for hele landet. Den som vil erverve eksplosiv vare må være over 18 år.  

Les mer om erverv av eksplosiv vare i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 8. 

>> Les mer om erverv av eksplosiver

Oppbevaring

Alle søknader om oppbevaring sendes DSB, med unntak av pyroteknisk vare i mengder opp til og med 500 kg netto eksplosivinnhold, hvor det er kommunen som gir tillatelse.

Fra 1. januar 2011 er det krav om alarm også for lagre under 250 kg NEI.

Skjema for søknad om tillatelse finner du under publikasjoner nedenfor. 

Bygningstekniske forhold

Rom, bygning eller innretning for oppbevaring av eksplosiv vare skal være utført og innredet slik at det ikke oppstår særlig fare for brann eller eksplosjon, og slik at varene ikke kommer på avveie eller urette hender, og skal som et minimum kunne stå imot et innbruddsforsøk i 20 minutter.

Det skal være installert alarm som sikrer tidlig varsling og forsvarlig respons i rom, bygning eller innretning hvor det er gitt tillatelse til oppbevaring av over 250 kg eksplosiv vare. 

Lager av permanent karakter skal være forsvarlig inngjerdet med låsbar port og med gjerde som slutter godt ned mot bakken.  

Rom, bygning eller innretning skal ha ventilasjon som sikrer god utlufting.  
Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften § 7-4 under publikasjoner.

Plassering av oppbevaringsstedet

Rom, bygning eller innretning for oppbevaring av eksplosiv vare må plasseres og utformes slik at sannsynligheten for og konsekvensen av en eventuell brann eller eksplosjon begrenses. Det er stilt særskilte krav til sikkerhetsavstander i forskrift om eksplosjonsfarlig stoff § 7-3. Les mer om dette under publikasjoner.

Merking

Ved oppbevaring av mengder ut over det som kan oppbevares uten tillatelse, skal oppbevaringsstedet være merket: ”Eksplosiv vare. Røyking og all bruk av ild er forbudt!"


Generelle krav til sikker drift

Rom, bygning eller innretning for oppbevaring av eksplosiv vare skal drives og vedlikeholdes i samsvar med virksomhetens internkontroll og de risikoanalyser, driftsforutsetninger og tillatelser som gjelder for oppbevaringen. Det skal være utarbeidet egnede sikkerhetsinstrukser og journaler på norsk for sikker drift og betryggende vedlikehold.  

Sikkerhetsinstruksens utforming skal være tilpasset forholdene på stedet der oppbevaring foregår.  

Oppbevaringsstedet skal kontrolleres regelmessig. Oppbevaringssted hvor det er installer alarm skal som et minimum kontrolleres 1 gang pr. uke. Oppbevaringssted hvor det ikke er krav om installering av alarm skal som et minimum kontrolleres hver dag. Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften § 7-7 under publikasjoner.

Føring av oversikt over beholdning

Det skal føres oversikt over de varer som til enhver tid oppbevares. Ref. forskriftens § 7-8.

Samlagring av eksplosiv vare

Eksplosiv vare må ikke oppbevares sammen med andre varer når dette øker faren for brann eller eksplosjon, og skal under oppbevaring holdes atskilt fra annen eksplosiv vare med mindre de eksplosive varene er forenlige.   Avstanden mellom container som inneholder sprengstoff og container som inneholder tennmidler skal være minst 1 meter. Ref. forskriften §§ 7-9 og 7-10 med veiledning.

Defekt/kassert eksplosiv vare skal kontrolleres og merkes spesielt og ikke oppbevares unødig sammen med annen eksplosiv vare. 
Les mer om kasserte eksplosiver i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 11 under regelverk nedenfor. 

Varslings- og underretningsplikt

Den som oppbevarer eksplosive varer skal ved brann, eksplosjon eller innbrudd sende melding til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, samt politiet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal også underrettes ved tilløp til slik hendelse.  

Les mer om oppbevaring av eksplosiv vare i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 7 under regelverk.
 

Bruk

Fra 6. mai 2015 er det endringer i eksplosivforskriften innenfor fire områder

 • politiattester
 • saluttering
 • undervannssprengning

Fra 4. januar 2010 ble innført endringer når det gjelder krav om sertifikater.

Den som utfører sprengningsarbeider må ha nødvendig kompetanse og ha sertifikat for sprengningsarbeidet.

Les mer i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 10-4 og § 10-5 under regelverk.

Vær oppmerksom på at arbeidstilsynet setter krav til sprengningsarbeid.  Les mer om sprengningsarbeid.

Plikter for virksomheten som utfører sprengningen

Ledelsen i virksomhet som selv utfører sprengningsarbeid skal sørge for at sikkerheten ved bruk av eksplosiv vare blir ivaretatt på forsvarlig måte.

Virksomheten som selv utfører sprengningsarbeid skal sørge for at det i samråd med person med sprengningsfaglig kompetanse blir utarbeidet planer og rutiner for å ivareta all sikkerhet ved bruk av eksplosive varer. Planene, som skal omfatte sprengnings- og salveplaner m.m. skal foreligge skriftlig før sprengningsarbeid igangsettes, være basert på risikoanalyser, og være integrert i overordnete planer for prosjektet/anlegget. Etterlevelsen av alle deler av planene skal overvåkes og kvalitetssikres.
Les mer i veiledning til eksplosivforskriften § 10-7 under publikasjoner.

Beboere, politi og andre aktuelle offentlige myndigheter, eiere/rettighetshavere m.m. skal gjøres kjent med planene i § 10-7 (bl.a. sprengningsplan) og hvilke risikoer  sprengningsarbeidene representerer.

Før sprengningsarbeid foretas skal det utarbeides planer for hvordan alle som kan berøres av arbeidet skal informeres og varsles.

Ved sprengning skal alle nødvendige sikkerhetstiltak og rutiner iverksettes og det skal varsles med sirene som med korte støt skal angi at sprengning skal skje. Det skal settes ut et tilstrekkelig antall vaktposter som skal hindre både mennesker og dyr fra å komme inn i det farlige området. Postene skal stå i radio- eller telefonkontakt både med den som utfører sprengningen og med hverandre, for umiddelbart å kunne melde fra om risikofylte uregelmessigheter.
Les mer i veiledning til eksplosivforskriften § 10-10 under publikasjoner.

Det skal ikke tas ut mer eksplosiv vare enn det som er planlagt for den salve som skal sprenges. Eksplosiv vare skal som hovedregel ikke flyttes frem til sprengningsstedet før lading starter. Hvis forholdene alllikevel gjør det nødvendig kan eksplosiv var plasseres midlertidig i maksimalt 12 timer på en trygg måte, enten under kontinuerlig vakthold eller forsvarlig innelåst. Plasseringsstedet skal være sikkert, tydelig merket, ryddig, oversiktlig og fritt for tennkilder og brennbart materiale. Tennere og sprengstoff skal være plassert i sikker avstand fra hverandre. Overskytende eksplosiv vare skal flyttes bort fra salva før denne avfyres.

Flytting av eksplosiv vare til/fra sprengningssted skal skje på planlagt og trygg måte. Midlertidig plassering og flytting av eksplosiv vare foretas etter utført risikoanalyse.
Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften § 10-11under publikasjoner.

Boring skal utføres i samsvar med salveplan.
Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften § 10-12 under publikasjoner.

Lading skal utføres i samsvar med salveplan.
Det skal ikke lades mer enn det som skal sprenges i en salve. Sprengningssted hvor salve er under lading eller står ferdig ladet, skal være bevoktet og, om nødvendig, avsperret inntil sprengning finner sted.
Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften § 10-13 under publikasjoner.

Det skal etableres et system for umiddelbar melding av uhell og ulykker som fører til skade på liv, helse eller materielle verdier til politi/lensmann og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Snarest etter at uhell, ulykker eller tilløp til hendelser som kunne ha ført til en ulykke eller alvorlig uhell har inntruffet skal det sendes rapport til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.  

Avvik som skyldes feil på sprengstoff eller tennere skal snarest rapporters til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 
Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften § 10-15 under publikasjoner.

Godkjent brukers ansvar

Før sprengning plikter godkjent bruker å påse at boring, lading og alle sprengningsfaglige sikkerhetstiltak er utført i henhold til sprengningsplan og salveplan slik at sprengning kan skje forsvarlig.

Etter hver salve skal godkjent bruker utarbeide en skriftlig salverapport med nødvendige opplysninger om hvordan salven forløp og med beskrivelse av avvik.
Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften § 10-8 under publikasjoner.

Salve som skytes nær der mennesker eller dyr oppholder seg, der miljøet eller tekniske innretninger som bebyggelse, jernbane, veg, luftspenn, kabler m.m. kan skades, skal dekkes på hensiktsmessig måte, med mindre andre dokumenterte tiltak iverksettes for å ivareta sikkerheten. 
Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften § 10-9 under publikasjoner.

Etter sprengning skal det i samsvar med utarbeidet plan og under oppsyn av godkjent bruker kontrolleres at det ikke står igjen rester av eksplosiv vare. Ved forsaging skal godkjent bruker sørge for at alle personer som har eller får befatning med sprengningsarbeidet varsles. Forsager skal omgående uskadeliggjøres, eller området avsperres og vakter settes ut der dette er nødvendig inntil forsager er uskadeliggjort. 
Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften § 10-14 under publikasjoner.

Plikter for virksomhet som skal ha utført sprengningsarbeid, men ikke gjør dette selv

Ledelsen i virksomhet som skal ha utføret sprengningsarbeid skal sørge for at sikkerheten ved bruk av eksplosiv vare blir ivaretatt på forsvarlig måte. 

Virksomhet som ikke slev utfører sprengningsarbeid skal påse at utførende virksomhet ivaretar kravene i henhold til eksplosivforskriften § 10-7, annet ledd. (Bl.a. kravet om å utarbeide sprengingsplaner, salveplaner og risikoanalsyer.)  

I antatt tilbud/anbud for sprengningsarbeid skal det klart fremkomme at kostnader forbundet med alle nødvendige sikkerhetstiltak er tatt med. Les mer i internkontrollforskriften og i veiledningen til eksplosivforskriften § 10-7 under publikasjoner.

Arbeidstilsynet har egne krav vedrørende sprengningsarbeid, se mer under "Arbeidsmijø" og "Sprengningsarbeid" for de bransjer der dette gjelder.

Tilvirkning

For tilvirkning av eksplosiv vare må det innhentes tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Kravet om tillatelse gjelder for all tilvirkning uavhengig av hvor tilvirkningen skjer.

Fra 6. mai 2015 er det endringer sikringsbestemmelser for oppbevaring av ammoniumnitrat til produksjon av eksplosiver.

Les mer i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 6 under regelverk.  

Innsamling, mottak og tilintetgjøring

Ved innsamling, mottak og tilintetgjøring av eksplosiver, settes det særskilte krav til blant annet:

Eksplosiver som er skadet  pga. fuktighet, forurensning, alder eller lignende skal ikke brukes, men tilintetgjøres.

 • Den som produserer, importerer eller forhandler eksplosiv vare eller produkter som inneholder eksplosiv vare, plikter å ta tilsvarende varer i retur når de skal tas ut av bruk og kasseres.
 • Den som vil samle inn og/eller motta eksplosive varer for tilintetgjøring, skal ha tillatelse fra DSB.

Eksplosivforskriften kap. 11 setter krav til de som skal ha en tillatelse til å tilintetgjøre.

Les mer i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 11 under regelverk.

Overføring og innførsel av eksplosiver

Det kreves tillatelse til å overføre og innføre eksplosiver.
Før overføring av eksplosive varer til i Norge kan finne sted, skal mottakeren av varene ha en overføringstillatelse fra sentral tilsynsmyndighet.
Les mer i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 4 under regelverk.
Den som vil innføre eksplosive varer må ha tillatelse fra DSB.
Les mer i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 5 under regelverk.

Transport av eksplosiver

Farlig gods er definert som ­varer ­som ­er ­klassifisert ­som ­ farlig ­ gods ­i ­henhold ­til ­bestemmelsene ­i ­ADR ­og ­RID (ref. forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane § 1-3).

Enhver person eller virksomhet som laster, losser, transporterer, sender, mottar eller på annen måte kommer i befatning med transport av farlig gods er pliktig til å følge landtransportforskriften og ADR/RID. Disse skal også ha sikkerhetsrådgiver.
Les mer i forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane under regelverk.

Krav om transport, lasting, lossing og håndtering fremkommer i ADR/RID.
Les mer i forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane under regelverk.

Transport av eksplosiver er regnet som farlig gods og skal transporteres i henhold til forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane og ADR/RID.
Les mer i forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane, spesielt om nasjonale bestemmelser for eksplosiver i ADR/RID.

Les mer i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 10 under regelverk.

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap