Veiviser til HMS-regelverket

Eksplosiver - innsamling

Enhver som har befatning med eksplosjonsfarlige stoffer skal vise aktsomhet og foreta det som er nødvendig for at fare for brann eller eksplosjon forebygges og for å hindre at stoffet kommer på avveie eller i urette hender.

Ved innsamling, mottak og tilintetgjøring av eksplosiver, settes det særskilte krav til blant annet:
  • Eksplosiver som er skadet  pga. fuktighet, forurensning, alder eller lignende skal ikke brukes, men tilintetgjøres.
  • Den som produserer, importerer eller forhandler eksplosiv vare eller produkter som inneholder eksplosiv vare, plikter å ta tilsvarende varer i retur når de skal tas ut av bruk og kasseres.
  • Den som vil samle inn og/eller motta eksplosive varer for tilintetgjøring, skal ha tillatelse fra DSB.

Eksplosivforskriften kap. 11 setter krav til de som skal ha en tillatelse til å tilintetgjøre.

Les mer i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 11 under regelverk.

Publikasjoner

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap