Veiviser til HMS-regelverket

Sport og idrett

Bransjen omfatter drift av idrettsanlegg, drift av idrettslag og klubber, rideskoler, ridestaller, veddeløpsbaner, instruktør- og trenervirksomhet, drift av alpinanlegg, marinaer, skytebaner, motorsportbaner, bowlingbaner m.v.

Personer under 18 år - begrensning i arbeidsområder

Ungdom under 18 år skal ikke settes til farlig arbeid.
Personer under 18 år kan ikke utføre arbeid hvor de utsettes for farlige kjemikalier og bruk av farlig arbeidsutstyr.

Som arbeidsgiver skal du foreta en vurdering av den risiko arbeidstakere under 18 år utsettes for. Vurderingen skal gjøres før arbeidstakeren under 18 år tiltrer arbeidet og gjentas hver gang det skjer vesentlige endringer i arbeidsvilkårene.
     
Arbeidsgiver må risikovurdere
Risikovurderingen skal særlig ta utgangspunkt i:
 • arbeidsstedets og arbeidsplassens utstyr og innredning
 • innretning, valg og bruk av arbeidsutstyr og maskiner, samt måten de håndteres på
 • organiseringen av arbeidet
 • art, grad og varighet av eksponering for fysiske, biologiske og kjemiske faktorer
 • uheldige psykiske belastninger som arbeidet kan medføre
 • arbeidsoperasjoner som kan overbelaste muskel- og skjelettsystemet
 • barns og unges nivå med hensyn til opplæring og instruksjon
Tiltak skal iverksettes
Som arbeidsgiver skal du iverksette nødvendige tiltak for å ivareta sikkerhet, helse og utvikling til arbeidstakere under 18 år. Det skal tas særlig hensyn til deres manglende arbeidserfaring, at de ikke er oppmerksomme på eksisterende og potensiell risiko, eller at de ennå ikke er fullt utviklet.
 
Forbudt arbeid
Personer under 18 år skal ikke utføre arbeid som:
 • overstiger deres fysiske eller psykiske yteevne
 • utsetter dem for giftige eller kreftfremkallende faktorer, faktorer som forårsaker arvelige genetiske skader, faktorer som forårsaker fosterskader eller som på annen måte forårsaker kroniske skader for mennesker
 • utsetter dem for skadelig stråling
 • innebærer fare for ulykke som det er rimelig å anta at personer under 18 år ikke kan gjenkjenne eller unngå på grunn av liten bevissthet om sikkerhet eller liten erfaring, opplæring eller øvelse

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.