Veiviser til HMS-regelverket

Sport og idrett

Bransjen omfatter drift av idrettsanlegg, drift av idrettslag og klubber, rideskoler, ridestaller, veddeløpsbaner, instruktør- og trenervirksomhet, drift av alpinanlegg, marinaer, skytebaner, motorsportbaner, bowlingbaner m.v.

Bruk av arbeidsutstyr

Som arbeidsgiver har du ansvar for at arbeidsutstyret som stilles til rådighet for arbeidstakerne, egner seg for det arbeidet de skal utføre.

Tilleggsinformasjon for sport og idrett
Det kan forekomme ulykker med f.eks. skillevegger i idrettshaller.
Det stilles krav til utstyr, eier og bruker av slike innretninger. De viktigste kravene er:
 
Tekniske krav:
- betjeningsinnretningen må være avlåst for uvedkommende.
- det skal gis varselsignal ved heving og senking av skilleveggen
- maskinen skal ha nødstopp
Disse kravene finnes i forskrift om maskiner.
Dersom skilleveggen er levert etter 1. januar 1995 skal den også være CE-merket.
 
Krav til bruk og vedlikehold:
- Eieren av hallen har ansvaret for skilleveggen, og skal sørge for vedlikehold og kontroll. Rutiner for dette, samt krav til hvem som skal betjene skilleveggen, skal være ivaretatt i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (se Internkontroll-forskriften).
- Den som betjener og/eller vedlikeholder skilleveggen skal ha opplæring. De skal være kjent med og beherske de farene som kan oppstå.
Bestemmelsene om bruk, vedlikehold osv. finnes i forskrift om bruk av arbeidsutstyr:

Som arbeidsgiver skal du sette i gang tiltak for å fjerne farer forbundet med varme, kulde, støv, eksos, kjemikalier og lignende.
 
Velg riktig utstyr
Velger du riktig arbeidsutstyr, kan du fjerne eller redusere mange farer for skade på liv og helse. Tre hensyn er viktig å ta når du skal velge arbeidsutstyr:
  • arbeidsutstyrets innebygde sikkerhet
  • plassen hvor utstyret skal brukes
  • arbeidsoppgaven det skal brukes til

Arbeidsgivers ansvar
Som arbeidsgiver må du påse at arbeidsutstyr som skal brukes,  er laget og innrettet slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv og helse når de bruker utstyret. Dette gjelder både ulykker, belastningslidelser og påvirkninger som kan føre til helseskader over tid.

I enkelte tilfeller er det ikke mulig å verne seg mot skader ved bruk av arbeidsutstyr. Som arbeidsgiver er du forpliktet til å begrense farene mest mulig. Hvis bruk av arbeidsutstyr kan medføre særlig fare for skade på liv og helse, skal du som arbeidsgiver sørge for skriftlig arbeidsinstruks og treffe de nødvendige tiltak.
Dette gjelder bruk av arbeidsutstyr der risikoen er høyere enn ved normal bruk.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.