Veiviser til HMS-regelverket

Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk

Bransjen omfatter avvirking av skog, utplanting og gjødsling av skogplanter, rydding, ugraskontroll og avstandsregulering, innsamling av kongler og mose m.m. Bransjen omfatter også driftsplanlegging, tømmermåling, transport av skogvirke fram til bilvei eller jernbane, sprøyting mot skadedyr m.m.

Arbeidsmiljø

Viktigste krav:

Viktigste krav:

Organisering av arbeidet

Bedriftshelsetjeneste »

Virksomheter i visse bransjer er pålagt å ha godkjent bedriftshelsetjeneste. I øvrige virksomheter skal arbeidsgiver knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Vurdering av risikoforhold skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Felling av trær - skogbruk »

Ved felling av trær skal du som arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker som utfører arbeidet har tilstrekkelig opplæring. 

Arbeidsutstyr

Bevegelege maskindelar – vern mot fare for skade på arbeidstakarar »

Arbeidsutstyr skal utstyrast med vern eller verneinnretningar for å hindre at brukarane blir skadde på grunn av fysisk kontakt med bevegelege delar av arbeidsutstyret.

CE-merking av maskiner - Samsvarserklæring »

Du må sørge for at maskiner som brukes i din virksomhet er CE-merket.

Dokumentert sikkerhetsopplæring »

Når du som arbeidsgiver risikovurderer et arbeidsutstyr og finner at dette må brukes med særlig forsiktighet, må du påse at utstyret bare brukes av arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring.

Endring i bruk av arbeidsutstyr i landbruket »

Som eier eller driver har du ansvar for at arbeidsutstyr ikke utsettes for endringer som kan medføre at utstyret benyttes til annet arbeid enn forutsatt, eller at det påføres større eller andre belastninger enn forutsatt.

Førervern på traktor »

Traktorer som veier 500 kg eller mer, skal være utstyrt med førervern som verner føreren og eventuelle passasjerer hvis traktoren velter sideveis eller steiler og velter bakover.

Hengende last »

Som arbeidsgiver skal du iverksette tiltak for å sikre at arbeidstakere ikke kommer under hengende last. Hvis dette er helt nødvendig for å få utført et arbeid, skal det iverksettes tiltak som sikrer arbeidstaker mot skade.

Kraftoverføringsaksel »

Det skal vere vern på kraftoverføringsakselen.

Kraftuttak på traktor »

Kraftuttak på traktor skal vere skjerma med eit fast vern.

Reparasjoner, ombygging og vedlikehold av arbeidsutstyr i landbruket »

Som eier eller driver har du ansvar for at reparasjoner, ombygging og vedlikehold av arbeidsutstyr bare utføres av spesielt utvalgte personer som har fått nødvendig spesialopplæring til å utføre slikt arbeid. Arbeidsutstyr skal ikke tas i bruk dersom feilen, slitasjen eller skaden kan medføre fare ved bruk.

Sertifisert sikkerhetsopplæring for bruk av arbeidsutstyr »

Om din virksomhet bruker visse typer arbeidsutstyr, er det krav om sertifisert sikkerhetsopplæring ved bruk.

Setebelte i traktor »

Dersom det er fare for at en bruker som befinner seg på traktoren skal kunne bli knust mellom deler av arbeidsutstyret og bakken ved velt, skal det finnes en fastspenningsinnretning for disse brukerne.

Personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr for arbeidstakere »

Som arbeidsgiver skal du til enhver tid vurdere farene for skade på liv og helse og behovet for personlig verneutstyr. Personlig verneutstyr skal være CE-merket.

Kjemikalier

Nødhjelpsutstyr på arbeidsplassen »

Det skal vere tilgang til nødvendig nødhjelpsutstyr på arbeidsplassen. På arbeidsplassar der arbeidstakarane bruker kjemikaliar, skal de plassere utstyret i nærleiken av brukarstaden for desse kjemikaliane.

Tungt og ensformig arbeid - uheldige arbeidsstillinger

Tungt og einsformig arbeid – vurdering og tiltak »

Ved planlegging, utforming og utføring av manuelt arbeid skal arbeidsgivaren vurdere tungt og einsformig arbeid og uheldige arbeidsstillingar som kan føre til helseskade. Arbeidsgivaren skal gjennomføre nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere førekomsten av belastande og helseskadeleg manuelt arbeid.

Andre krav:

Andre krav »

  Krav alle arbeidsgivere må følge : Arbeidstilsynet har utarbeidet faktaark, brosjyrer og skjemaer med informasjon om viktige krav alle arbeidsgivere må følge.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.