Veiviser til HMS-regelverket

Produksjon av radio, fjernsyn og kamerautstyr

Bransjen omfatter produksjon av radio-, fjernsyns- og annet kommunikasjonsutstyr.

Arbeidsmiljø

Viktigste krav:

Viktigste krav:

Organisering av arbeidet

Bedriftshelsetjeneste »

Virksomheter i visse bransjer er pålagt å ha godkjent bedriftshelsetjeneste. I øvrige virksomheter skal arbeidsgiver knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Vurdering av risikoforhold skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Oppfølgingsplan for arbeidstaker ved sykefravær »

Som arbeidsgiver skal du utarbeide en oppfølgingsplan for sykmeldte arbeidstakere. Dere skal utarbeide planen i samråd med arbeidstaker og fokusere på hvordan vedkommende kan komme tilbake i arbeid. Oppfølgingsplanen skal senest være utarbeidet når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeidet i fire uker.

Tilrettelegging av arbeidet ved redusert arbeidsevne og sjukdom »

Arbeidsgivaren skal så langt det er mogleg, setje i verk nødvendige tiltak for at arbeidstakarar med mellombels eller varig redusert arbeidsevne skal kunne få eller behalde eit passande arbeid.

Arbeidsutstyr

Arbeidsutstyr - generelt »

Som arbeidsgiver skal du påse at arbeidsutstyret som skal brukes, er laget og innrettet slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv og helse når de bruker det. Det er krav til CE-merking, sikkerhetsmerking, bruksanvisning og nødstopp.

Bevegelege maskindelar – vern mot fare for skade på arbeidstakarar »

Arbeidsutstyr skal utstyrast med vern eller verneinnretningar for å hindre at brukarane blir skadde på grunn av fysisk kontakt med bevegelege delar av arbeidsutstyret.

Nødstopp - arbeidsutstyr og maskiner »

Du må sørge for at maskiner er utstyrt med én eller flere nødstoppinnretninger slik at det er mulig å avverge truende situasjoner eller begrense virkningen av allerede oppståtte farlige situasjoner.

Opplæring i bruk av arbeidsutstyr »

Som arbeidsgiver skal du gi nødvendig opplæring og øvelse i sikker bruk av arbeidsutstyret. Jo mer komplisert arbeidsutstyret er, desto mer omfattende skal opplæringen være. Som arbeidstaker skal du lære å beherske de farene som bruken av arbeidsutstyret kan medføre.

Sikkerhetsmessige tiltak og skriftlig arbeidsinstruks »

Hvis bruk av arbeidsutstyr kan medføre særlig fare for skade på liv og helse, skal du som arbeidsgiver sørge for å treffe sikkerhetsmessige tiltak og utarbeide skriftlig arbeidsinstruks.

Tungt og ensformig arbeid - uheldige arbeidsstillinger

Hjelpemidler for arbeidstakere »

Som arbeidsgiver skal du sørge for at arbeidstakerne har tilgang til nødvendige hjelpemidler for å hindre uheldige fysiske belastninger.

Informasjon og opplæring om tungt og ensformig arbeid »

Som arbeidsgiver skal du gi arbeidstakerne opplæring i riktig arbeidsteknikk, bruk av hjelpemidler og opplyse om fare for helseskader forbundet med arbeidet.

Tungt og einsformig arbeid – vurdering og tiltak »

Ved planlegging, utforming og utføring av manuelt arbeid skal arbeidsgivaren vurdere tungt og einsformig arbeid og uheldige arbeidsstillingar som kan føre til helseskade. Arbeidsgivaren skal gjennomføre nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere førekomsten av belastande og helseskadeleg manuelt arbeid.

Gravide arbeidstakere

Graviditet og arbeidsmiljø »

Som arbeidsgiver plikter du å risikovurdere arbeidsmiljøet for gravide arbeidstakere og tilrettelegge arbeidet og arbeidsplassen etter dennes forutsetninger slik at hun ikke utsettes for skadelig påvirkning.

Unge arbeidstakere

Tilrettelegging og risikovurdering av arbeid for personar under 18 år »

Ved arbeid av personar under 18 år er det særskilde krav til risikovurdering.

Støy

Støy i arbeidsmiljøet »

Arbeidstakerne skal ikke utsettes for støy som medfører uheldige helsebelastninger. Dersom det er grunn til å anta at støynivået er for høyt, skal du som arbeidsgiver utføre støymålinger i et omfang som gjør det mulig å fastslå arbeidstakernes støybelastning i forhold til de nedre tiltaksverdiene.

Varmt arbeid

Lodding »

Ved lodding skal punktavsug brukast, slik at behovet for å nytte andedrettsvern blir redusert mest mogleg.

Andre krav:

Andre krav »

  Krav alle arbeidsgivere må følge : Arbeidstilsynet har utarbeidet faktaark, brosjyrer og skjemaer med informasjon om viktige krav alle arbeidsgivere må følge.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.