Veiviser til HMS-regelverket

Produksjon av metaller

Bransjen omfatter produksjon og støping av jern, stål, aluminium og andre lettmetaller, edelmetaller og tungmetaller, legeringer og halvfabrikater.

Arbeidsmiljø

Viktigste krav:

Viktigste krav:

Organisering av arbeidet

Bedriftshelsetjeneste »

Virksomheter i visse bransjer er pålagt å ha godkjent bedriftshelsetjeneste. I øvrige virksomheter skal arbeidsgiver knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Vurdering av risikoforhold skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Storulykker »

Virksomheter som oppbevarer farlige kjemikalier over nærmere angitte mengder skal arbeide systematisk for å forhindre at det skjer storulykker. De skal også ha beredskap som reduserer skadevirkningene hvis en ulykke skulle inntre.

Arbeidsutstyr

Alminnelige plikter for arbeidsgiver »

Som arbeidsgiver skal du påse at arbeidsutstyr som skal brukes, er konstruert og innrettet slik at arbeidstakeren er vernet mot skader på liv og helse når utstyret brukes.

Arbeidsstillinger og tilpasninger til arbeidsplassen »

Som arbeidsgiver skal du legge ergonomiske prinsipper til grunn når det gjelder arbeidsstillinger og tilpasninger til arbeidsplassen ved bruk av arbeidsutstyr. Tekniske innretninger skal være konstruert og oppstilt slik at arbeidsstillinger og arbeidsbevegelser ikke medfører fare for ulykker, uheldige belastninger eller annen skade på liv og helse.

Arbeidsutstyr - generelt »

Som arbeidsgiver skal du påse at arbeidsutstyret som skal brukes, er laget og innrettet slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv og helse når de bruker det. Det er krav til CE-merking, sikkerhetsmerking, bruksanvisning og nødstopp.

Bevegelege maskindelar – vern mot fare for skade på arbeidstakarar »

Arbeidsutstyr skal utstyrast med vern eller verneinnretningar for å hindre at brukarane blir skadde på grunn av fysisk kontakt med bevegelege delar av arbeidsutstyret.

Farlige temperaturer »

Deler av arbeidsutstyr med høy eller svært lav temperatur skal om nødvendig utstyres med vern for å unngå at arbeidstakere berører eller kommer for nær disse delene.

Kontroll av arbeidsutstyr »

Som arbeidsgiver skal du sørge for rutiner for periodisk kontroll og at kontroll av arbeidsutstyr foretas før bruk. For en del arbeidsutstyr skal periodisk kontroll utføres av sakkyndig virksomhet.

Løfting av last – tryggleik for arbeidstakaren »

Ved løfting av last skal du som arbeidsgivar sørgje for at det berre blir nytta arbeidsutstyr, inkludert løfteinnretning, som er berekna for dette. Tilhøva på staden må vere lagde til rette for at arbeidsutstyret kan nyttast til denne typen løft. Arbeidstakarar som arbeider med lasta, skal ha kompetanse for arbeidsoppgåva.

Merking av arbeidsutstyr »

Arbeidsutstyret skal merkjast med nødvendige åtvaringar og opplysningar for trygg bruk. Ved merking skal det brukast anerkjende symbol eller tekst på norsk. Dersom det er nødvendig, skal det brukast eit anna språk som er forståeleg for arbeidstakarane.

Opplæring i bruk av arbeidsutstyr »

Som arbeidsgiver skal du gi nødvendig opplæring og øvelse i sikker bruk av arbeidsutstyret. Jo mer komplisert arbeidsutstyret er, desto mer omfattende skal opplæringen være. Som arbeidstaker skal du lære å beherske de farene som bruken av arbeidsutstyret kan medføre.

Sikkerhetsmessige tiltak og skriftlig arbeidsinstruks »

Hvis bruk av arbeidsutstyr kan medføre særlig fare for skade på liv og helse, skal du som arbeidsgiver sørge for å treffe sikkerhetsmessige tiltak og utarbeide skriftlig arbeidsinstruks.

Vedlikehald av arbeidsutstyr »

Vedlikehaldsarbeid må utførast på ein trygg måte. Det skal som hovudregel berre vere mogleg å utføre vedlikehaldsarbeid når arbeidsutstyret er stansa og energitilførselen er kopla frå. Dersom dette ikkje lèt seg gjere, skal det anten setjast i verk vernetiltak for å utføre vedlikehaldsarbeidet farefritt, eller arbeidet må utførast utanfor faresonene. Dersom maskina er utstyrt med vedlikehaldsjournal, skal denne haldast oppdatert.

Personlig verneutstyr

Oppbevaring, vedlikehold og kontroll av personlig verneutstyr »

Som arbeidsgiver skal du sørge for rutiner for oppbevaring, vedlikehold, reparasjon og utskifting av personlig verneutstyr.

Opplæring og informasjon om personlig verneutstyr »

Før personlig verneutstyr tas i bruk, skal du sørge for at arbeidstakerne få grundig opplæring i bruken av utstyret og de farene utstyret skal beskytte arbeidstakerne mot.  

Personlig verneutstyr for arbeidstakere »

Som arbeidsgiver skal du til enhver tid vurdere farene for skade på liv og helse og behovet for personlig verneutstyr. Personlig verneutstyr skal være CE-merket.

Kjemikalier

Erstatte farlige kjemikalier »

Om mulig skal dere erstatte farlige kjemikalier med mindre farlige kjemikalier. Dette tiltaket skal prøves først, før dere setter i gang andre tiltak for å redusere helserisikoen.

Sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier »

Alle som leverer farlige kjemikalier, skal informere om stoffenes egenskaper og anbefale hvordan brukerne kan beskytte seg selv og miljøet.

Kjemikalier som er helseskadelige - vern av arbeidstaker »

Hvis det er fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet på grunn av kjemikalier, må du som arbeidsgiver gjennomføre tiltak for å fjerne eller redusere risiko til et forsvarlig nivå.

Merking av farlege kjemikaliar – kva plikter arbeidsgivaren har »

Arbeidsgivaren skal sørgje for at behaldarar og emballasje for farlege kjemikaliar er merkte på norsk med namnet på kjemikalien, faresymbol og åtvaringssetningar.

Måling av forureiningar i arbeidsatmosfæren »

Dersom du som arbeidsgivar ikkje kan dokumentere at forureiningar frå kjemikaliar i arbeidsatmosfæren er på eit fullt forsvarleg nivå, skal du gjennomføre målingar.

Nødhjelpsutstyr på arbeidsplassen »

Det skal vere tilgang til nødvendig nødhjelpsutstyr på arbeidsplassen. På arbeidsplassar der arbeidstakarane bruker kjemikaliar, skal de plassere utstyret i nærleiken av brukarstaden for desse kjemikaliane.

Oppbevaring av kjemikalier »

Kjemikalier skal oppbevares og lagres forsvarlig.

Opplæring i arbeid med kjemikalier »

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne får opplæring om kjemikalier som forekommer på arbeidsplassen, bruk av stoffkartoteket, riktig håndtering av kjemikaliene og nødvendige vernetiltak.

Stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter »

Som arbeidsgiver skal du påse at sikkerhetsdatablad for alle farlige kjemikalier som benyttes, er samlet i virksomhetens stoffkartotek. Før helsefarlige stoffer fremstilles, pakkes, brukes eller oppbevares i virksomheten, skal arbeidsgiveren opprette stoffkartotek for disse stoffene. 

Vurdere fare for arbeidstakarar knytt til kjemikaliar »

Arbeidsgivaren skal kartleggje og dokumentere førekomsten av kjemikaliar og vurdere all risiko for helse og tryggleik hos arbeidstakarane som har samanheng med desse.

Inneklima og luftkvalitet

Drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg »

Som arbeidsgiver må du drifte og vedlikeholde ventilasjonsanlegget slik at dette virker som det skal.

Prosessavsug ved bruk av kjemikalier »

Hvis det oppstår forurensninger i inneluften fra bruk av kjemikalier, må dere fjerne forurensningene ved kilden. Arbeidsgiveren må i så fall sørge for prosesstilpasset avsug, for eksempel punktavsug. Prosesstilpasset avsug kan også være nødvendig for å redusere smittefare eller for å fjerne overskuddsvarme fra varmekilder.

Temperatur i arbeidslokalet »

Arbeidslokalene skal ha tilfredsstillende temperatur. Som arbeidsgiver må du sette i verk tiltak hvis de ansatte har plager under normale arbeidsforhold.

Eksplosjonsfarlige atmosfærer

Eksplosjonsfarlige atmosfærer - helse og sikkerhet »

Som arbeidsgiver skal du beskytte dine arbeidstakeres sikkerhet og helse hvor disse kan utsettes for fare gjennom eksplosive atmosfærer. Dette gjelder på de fleste arbeidsplasser hvor brennbare/eksplosjonsfarlige stoffer er til stede eller kan oppstå. Bestemmelsene gjelder også for virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker.

Arbeidslokaler

Arbeidslokaler »

Arbeidslokaler og atkomsten til lokaler skal være utformet og innredet med sikte på den virksomhet og de arbeidsplasser som skal finnes i lokalet.

Arbeidsplassens utforming »

Som arbeidsgiver skal du sørge for at arbeidsplassen utformes slik at arbeidstakerne ikke kan påføres helseskade.

Garderober og vaskerom på arbeidsplassen »

Det skal normalt være tilgang til atskilte garderober for kvinner og menn med tilstrekkelig plass til å skifte og henge opp tøy. Dersom forholdene gjør det nødvendig, skal det være atskilte skap for arbeidstøy og privat tøy. Som arbeidsgiver skal du også sørge for at det stilles dusj til rådighet for arbeidstakerne dersom arbeidets art gjør det påkrevd å dusje. Er ikke dusj påkrevd, skal håndvask være tilgjengelig.

Lasterampar for varelevering »

Som arbeidsgivar skal du sørgje for at lasterampar og lasteplassar er dimensjonerte for den lasta som skal transporterast, og at lasterampane er sikra for å unngå at arbeidstakarane dett ned.

Støy

Hørselskontroll »

Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakere får tilbud om egnet helseundersøkelse med hørselskontroll når risikovurderingen viser at det foreligger helserisiko.

Hørselvern »

Arbeidsgiveren har plikt til å stille hørselvern til disposisjon dersom arbeidstakerne opplever lydnivået som sjenerende. Hørselvern skal normalt bare være et midlertidig tiltak, primært skal støyen reduseres. Bruk av hørselvern er påbudt dersom arbeidstakerne utsettes for støy som er lik eller overskrider de øvre tiltaksverdiene, LEX,8h = 85 dB eller LpC, peak = 130

Støy i arbeidsmiljøet »

Arbeidstakerne skal ikke utsettes for støy som medfører uheldige helsebelastninger. Dersom det er grunn til å anta at støynivået er for høyt, skal du som arbeidsgiver utføre støymålinger i et omfang som gjør det mulig å fastslå arbeidstakernes støybelastning i forhold til de nedre tiltaksverdiene.

Andre krav:

Andre krav »

  Krav alle arbeidsgivere må følge : Arbeidstilsynet har utarbeidet faktaark, brosjyrer og skjemaer med informasjon om viktige krav alle arbeidsgivere må følge.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.