Produksjon av maskiner og utstyr

Bransjen omfatter produksjon og reparasjon av kraftmaskiner og utstyr, unntatt motorer til motorvogner og luftfartøy. Bransjen omfatter også produksjon av løfte- og håndteringsutstyr, kjøle- og ventilasjonsanlegg, varmevekslere, brannslukkeapparater, destillasjonsutstyr, renseutstyr,vekter og lodd, pakkemaskiner, våpen og ammunisjon, salgsautomater, gassgeneratorer, husholdningsmaskiner, landbruks- og skogbruksmaskiner, maskinverktøy, bærbart motordrevet verktøy og spesialmaskiner til industrien.

Opplæring i bruk av arbeidsutstyr

Som arbeidsgiver skal du gi nødvendig opplæring og øvelse i sikker bruk av arbeidsutstyret. Jo mer komplisert arbeidsutstyret er, desto mer omfattende skal opplæringen være. Som arbeidstaker skal du lære å beherske de farene som bruken av arbeidsutstyret kan medføre.

Kravet om opplæring, øvelse og instruksjon gjelder også dem som har oppsyn med og leder arbeidet. Avhengig av hvor farlig arbeidsutstyret anses å være, deles sikkerhetsopplæringen inn i tre nivåer.
 
Nivå 1: Informasjon til arbeidstakere
Som arbeidsgiver skal du sørge for at det blir gitt nødvendig informasjon om sikker bruk av det arbeidsutstyr som arbeidstakerne settes til å arbeide med
 
Du skal særlig sørge for at arbeidstakerne får informasjon om
 • bruken av arbeidsutstyr
 • farer ved uregelmessigheter som kan oppstå
 • de forholdsregler som må tas på bakgrunn av erfaringer med bruk av arbeidsutstyret

Arbeidstakerne skal gjøres kjent med

 • farer de er utsatt for ved bruk av arbeidsutstyret 
 • farer med årsak i arbeidsutstyr i nærheten
 • farer som skyldes endring av arbeidsutstyr i nærheten
Informasjon og instruks skal være forståelig for de berørte arbeidstakere.

 

Nivå 2: Dokumentert sikkerhetsopplæring
For arbeidsutstyr som etter arbeidsgiverens risikovurdering krever særlig forsiktighet ved bruk, skal arbeidstakeren få sikkerhetsopplæring. Kravet innebærer at arbeidstakeren har fått praktisk og teoretisk opplæring slik at de har kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper, bruksområde, vedlikehold og kontroll av arbeidsutstyret

Opplæringen skal dokumenteres skriftlig. Sikkerhetsopplæringen kan gis av arbeidsgiveren eller annen kompetent person. Med kompetent person menes en habil bruker av arbeidsutstyret, som også kan det aktuelle pensum. 

Dette gjelder for eksempel:

 • arbeidsutstyr for hengende last
 • personløftere
 • bærbare kjedesager
 • spikerpistoler
 • boltpistoler
 • hel- eller halvautomatiske produksjons-, transport- eller lagringssystemer
 • presser, kantpresser og maskiner
 • betongsager
 • høytrykkspyleutstyr
 • krokløftere
 • sveiseutstyr

Nivå 3: Sertifisert sikkerhetsopplæring
For en del arbeidsutstyr som anses spesielt krevende å bruke, kreves det at opplæringen gis av en virksomhet som er sertifisert for å gi sikkerhetsopplæring for det spesielle arbeidsutstyret. For å kunne gi slik opplæring kreves det at opplæringsvirksomheten er sertifisert av et sertifiseringsorgan som er utpekt av Direktoratet for arbeidstilsynet.
Opplæringsvirksomheten sørger for at det blir utstedt kompetansebevis.

Dokumentert sikkerhetsopplæring skal gis som sertifisert sikkerhetsopplæring for følgende arbeidsutstyr:
 • bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse 
 • tårnkraner 
 • mobilkraner 
 • portalkraner 
 • kraner med større kapasitet enn 2 tm montert på lastebil eller lastebilhenger 
 • løfte- og stablevogner for gods med permanent førerplass på vognen 
 • masseforflyttingsmaskiner med større effekt enn 15 kW (20,4 hk). 
Innhold i sikkerhetsopplæringen
Opplæringen skal være både praktisk og teoretisk og gi kunnskap om:
 
 • oppbygging, betjening
 • bruksegenskaper, bruksområde og sikker bruk
 • vedlikehold og kontroll
Arbeidsutstyrets bruksanvisning vil her være viktig. Generelt kan man si at pensum er det samme for alle opplæringsnivåene. Omfanget av pensumet blir større jo mer komplisert og krevende arbeidsutstyret er.  

Tilleggsinformasjon:

Regelverk

Relevante lenker

Tilsynsmyndighet

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.


Kilde: http://www.regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Produksjon-av-maskiner-og-utstyr---arbeidsmiljo/Opplaring-i-bruk-av-arbeidsutstyr---prod-av-maskiner/?bransjeid=5410&printmode=true