Veiviser til HMS-regelverket

Produksjon av maskiner og utstyr

Bransjen omfatter produksjon og reparasjon av kraftmaskiner og utstyr, unntatt motorer til motorvogner og luftfartøy. Bransjen omfatter også produksjon av løfte- og håndteringsutstyr, kjøle- og ventilasjonsanlegg, varmevekslere, brannslukkeapparater, destillasjonsutstyr, renseutstyr,vekter og lodd, pakkemaskiner, våpen og ammunisjon, salgsautomater, gassgeneratorer, husholdningsmaskiner, landbruks- og skogbruksmaskiner, maskinverktøy, bærbart motordrevet verktøy og spesialmaskiner til industrien.

Arbeidsmiljø

Viktigste krav:

Viktigste krav:

Organisering av arbeidet

Bedriftshelsetjeneste »

Virksomheter i visse bransjer er pålagt å ha godkjent bedriftshelsetjeneste. I øvrige virksomheter skal arbeidsgiver knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Vurdering av risikoforhold skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Oppfølgingsplan for arbeidstaker ved sykefravær »

Som arbeidsgiver skal du utarbeide en oppfølgingsplan for sykmeldte arbeidstakere. Dere skal utarbeide planen i samråd med arbeidstaker og fokusere på hvordan vedkommende kan komme tilbake i arbeid. Oppfølgingsplanen skal senest være utarbeidet når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeidet i fire uker.

Tilrettelegging av arbeidet ved redusert arbeidsevne og sjukdom »

Arbeidsgivaren skal så langt det er mogleg, setje i verk nødvendige tiltak for at arbeidstakarar med mellombels eller varig redusert arbeidsevne skal kunne få eller behalde eit passande arbeid.

Arbeidsutstyr

Arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet »

Som arbeidsgiver skal du foreta en risikovurdering av ethvert arbeidsutstyr. Dersom du etter risikovurderingen kommer frem til at arbeidsutstyret krever særlig forsiktighet ved bruk, skal arbeidsutstyret bare benyttes av arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring.

Bevegelege maskindelar – vern mot fare for skade på arbeidstakarar »

Arbeidsutstyr skal utstyrast med vern eller verneinnretningar for å hindre at brukarane blir skadde på grunn av fysisk kontakt med bevegelege delar av arbeidsutstyret.

CE-merking av maskiner - Samsvarserklæring »

Du må sørge for at maskiner som brukes i din virksomhet er CE-merket.

Nødstopp - arbeidsutstyr og maskiner »

Du må sørge for at maskiner er utstyrt med én eller flere nødstoppinnretninger slik at det er mulig å avverge truende situasjoner eller begrense virkningen av allerede oppståtte farlige situasjoner.

Opplæring i bruk av arbeidsutstyr »

Som arbeidsgiver skal du gi nødvendig opplæring og øvelse i sikker bruk av arbeidsutstyret. Jo mer komplisert arbeidsutstyret er, desto mer omfattende skal opplæringen være. Som arbeidstaker skal du lære å beherske de farene som bruken av arbeidsutstyret kan medføre.

Sikkerhetsmessige tiltak og skriftlig arbeidsinstruks »

Hvis bruk av arbeidsutstyr kan medføre særlig fare for skade på liv og helse, skal du som arbeidsgiver sørge for å treffe sikkerhetsmessige tiltak og utarbeide skriftlig arbeidsinstruks.

Vedlikehald av arbeidsutstyr »

Vedlikehaldsarbeid må utførast på ein trygg måte. Det skal som hovudregel berre vere mogleg å utføre vedlikehaldsarbeid når arbeidsutstyret er stansa og energitilførselen er kopla frå. Dersom dette ikkje lèt seg gjere, skal det anten setjast i verk vernetiltak for å utføre vedlikehaldsarbeidet farefritt, eller arbeidet må utførast utanfor faresonene. Dersom maskina er utstyrt med vedlikehaldsjournal, skal denne haldast oppdatert.

Vurdering av fare og tiltak ved bruk av arbeidsutstyr »

Arbeidsgiver skal vurdere farene og treffe nødvendige tiltak for å sikre at arbeidsutstyr som stilles til rådighet for arbeidstakeren egner seg for arbeidet og er tilpasset formålet.

Personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr for arbeidstakere »

Som arbeidsgiver skal du til enhver tid vurdere farene for skade på liv og helse og behovet for personlig verneutstyr. Personlig verneutstyr skal være CE-merket.

Kjemikalier

Måling av forureiningar i arbeidsatmosfæren »

Dersom du som arbeidsgivar ikkje kan dokumentere at forureiningar frå kjemikaliar i arbeidsatmosfæren er på eit fullt forsvarleg nivå, skal du gjennomføre målingar.

Nødhjelpsutstyr på arbeidsplassen »

Det skal vere tilgang til nødvendig nødhjelpsutstyr på arbeidsplassen. På arbeidsplassar der arbeidstakarane bruker kjemikaliar, skal de plassere utstyret i nærleiken av brukarstaden for desse kjemikaliane.

Oppbevaring av kjemikalier »

Kjemikalier skal oppbevares og lagres forsvarlig.

Stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter »

Som arbeidsgiver skal du påse at sikkerhetsdatablad for alle farlige kjemikalier som benyttes, er samlet i virksomhetens stoffkartotek. Før helsefarlige stoffer fremstilles, pakkes, brukes eller oppbevares i virksomheten, skal arbeidsgiveren opprette stoffkartotek for disse stoffene. 

Inneklima og luftkvalitet

Helseundersøkelse ved eksponering for gass eller støv »

Dersom risikovurderingen viser at arbeidstakerne eksponeres for gass eller støv som kan medføre risiko for støvlungesykdom eller andre helseskadelige forhold, skal du/arbeidsgiver sørge for at de får gjennomgå helseundersøkelser tilpasset den risiko vedkommende er utsatt for.

Luftkvalitet på arbeidsplassen »

Dei enkelte arbeidsplassane skal ha tilfredsstillande klima og luftkvalitet. Der helsefarlege kjemikaliar går ut i lufta, er det heilt nødvendig med mekanisk ventilasjon og som oftast prosesstilpassa avsug.

Tungt og ensformig arbeid - uheldige arbeidsstillinger

Tungt og einsformig arbeid – vurdering og tiltak »

Ved planlegging, utforming og utføring av manuelt arbeid skal arbeidsgivaren vurdere tungt og einsformig arbeid og uheldige arbeidsstillingar som kan føre til helseskade. Arbeidsgivaren skal gjennomføre nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere førekomsten av belastande og helseskadeleg manuelt arbeid.

Gravide arbeidstakere

Graviditet og arbeidsmiljø »

Som arbeidsgiver plikter du å risikovurdere arbeidsmiljøet for gravide arbeidstakere og tilrettelegge arbeidet og arbeidsplassen etter dennes forutsetninger slik at hun ikke utsettes for skadelig påvirkning.

Støy

Hørselskontroll »

Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakere får tilbud om egnet helseundersøkelse med hørselskontroll når risikovurderingen viser at det foreligger helserisiko.

Hørselvern »

Arbeidsgiveren har plikt til å stille hørselvern til disposisjon dersom arbeidstakerne opplever lydnivået som sjenerende. Hørselvern skal normalt bare være et midlertidig tiltak, primært skal støyen reduseres. Bruk av hørselvern er påbudt dersom arbeidstakerne utsettes for støy som er lik eller overskrider de øvre tiltaksverdiene, LEX,8h = 85 dB eller LpC, peak = 130

Støy i arbeidsmiljøet »

Arbeidstakerne skal ikke utsettes for støy som medfører uheldige helsebelastninger. Dersom det er grunn til å anta at støynivået er for høyt, skal du som arbeidsgiver utføre støymålinger i et omfang som gjør det mulig å fastslå arbeidstakernes støybelastning i forhold til de nedre tiltaksverdiene.

Varmt arbeid

Brann- og eksplosjonsfare på arbeidsplassen – risikovurdering »

Mange arbeidsplassar er ikkje berekna for varmt arbeid. Arbeidsgivaren pliktar da å vurdere risikoen for brann og eksplosjon i samband med bruk av utstyr som kan gi frå seg varme eller gnistar. Vidare er det krav til arbeid med gassutstyr.

Kartlegging og måling av forurensing i arbeidsatmosfæren »

Arbeidsgiver skal kartlegge hvilke arbeidsoperasjoner som kan forurense arbeidsatmosfæren.

Planlegging av varmt arbeid »

Som arbeidsgiver skal du ved planlegging og utførelse av varmt arbeid, som for eksempel sveising, og ved innkjøp av utstyr, vurdere risiko ved alle påvirkninger som kan føre til helseskader hos arbeidstaker. Eksempler er skadelig stråling, farlig elektrisk spenning, sprut og annet.

Varmt arbeid med elektrisk utstyr »

Når nokon sveisar eller utfører anna varmt arbeid med elektrisk straum der det er vatn eller fukt, skal du som arbeidsgivar sørgje for å ta særleg omsyn til auka elektrisk fare.

Andre krav:

Andre krav »

  Krav alle arbeidsgivere må følge : Arbeidstilsynet har utarbeidet faktaark, brosjyrer og skjemaer med informasjon om viktige krav alle arbeidsgivere må følge.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.