Veiviser til HMS-regelverket

Lagring, lasting, lossing, parkering, bom- og kaianlegg

Bransjen omfatter gods og transportsentraler, containerterminaler, parkeringsplasser, parkeringshus og båtopplag, bomstasjoner, havne- og kaianlegg, redningstjeneste, forsyningsbaser og lagring, lasting og lossing i kjøle- og fryselagre, godslager mv

Arbeidsmiljø

Viktigste krav:

Viktigste krav:

Organisering av arbeidet

Bedriftshelsetjeneste »

Virksomheter i visse bransjer er pålagt å ha godkjent bedriftshelsetjeneste. I øvrige virksomheter skal arbeidsgiver knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Vurdering av risikoforhold skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Koordinering av arbeidet »

Når det er flere arbeidsgivere på samme anleggsplass, skal disse samkjøre sine arbeider. Byggherren har ansvaret for å koordinere sikkerhetsarbeidet ved å utarbeide en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) og sørge for at denne følges opp i gjennomføringsfasen. Hver virksomhet/arbeidsgiver har ansvar for sikker gjennomføring av alle arbeidsoperasjonene.

Storulykker »

Virksomheter som oppbevarer farlige kjemikalier over nærmere angitte mengder skal arbeide systematisk for å forhindre at det skjer storulykker. De skal også ha beredskap som reduserer skadevirkningene hvis en ulykke skulle inntre.

Verneombod og arbeidsmiljøutval for losse- og lastearbeid »

I hamner der det jamleg er sysselsett minst 5 arbeidstakarar med losse- og lastearbeid, skal det veljast eitt eller fleire lokale verneombod. Ved minst 15 arbeidstakarar med losse- og lastearbeid skal det opprettast eit lokalt arbeidsmiljøutval dersom ein av partane krev det.

Arbeidsutstyr

Arbeidsutstyr - generelt »

Som arbeidsgiver skal du påse at arbeidsutstyret som skal brukes, er laget og innrettet slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv og helse når de bruker det. Det er krav til CE-merking, sikkerhetsmerking, bruksanvisning og nødstopp.

Fast installert utstyr til løfting og flytting »

Fast installert utstyr til løfting av last skal ha nødvendig styrke til å tåle de belastninger som det kan bli utsatt for, og for å ivareta utstyrets stabilitet. Det samme gjelder for utstyrets oppheng og forankring. 

Hengende last »

Som arbeidsgiver skal du iverksette tiltak for å sikre at arbeidstakere ikke kommer under hengende last. Hvis dette er helt nødvendig for å få utført et arbeid, skal det iverksettes tiltak som sikrer arbeidstaker mot skade.

Kontroll av arbeidsutstyr »

Som arbeidsgiver skal du sørge for rutiner for periodisk kontroll og at kontroll av arbeidsutstyr foretas før bruk. For en del arbeidsutstyr skal periodisk kontroll utføres av sakkyndig virksomhet.

Kraner og krav om sertifisert opplæring »

For den som opererer kraner, skal arbeidsgivaren sørgje for at den dokumenterte tryggleiksopplæringa blir gitt som sertifisert opplæring. Som arbeidsgivar har du plikt til å sørgje for sakkunnig kontroll av slikt kranutstyr.

Løfting av last – tryggleik for arbeidstakaren »

Ved løfting av last skal du som arbeidsgivar sørgje for at det berre blir nytta arbeidsutstyr, inkludert løfteinnretning, som er berekna for dette. Tilhøva på staden må vere lagde til rette for at arbeidsutstyret kan nyttast til denne typen løft. Arbeidstakarar som arbeider med lasta, skal ha kompetanse for arbeidsoppgåva.

Truckar – arbeidsutstyr »

Som arbeidsgivar skal du sørgje for at truckar blir brukte slik at arbeidstakarane er verna mot skadar på liv og helse.

Truckar og anna mobilt arbeidsutstyr – tekniske krav »

Truckar og anna mobilt arbeidsutstyr skal vere utrusta slik at det ikkje oppstår fare for arbeidstakarar som oppheld seg på arbeidsutstyret.

Vedlikehald av arbeidsutstyr »

Vedlikehaldsarbeid må utførast på ein trygg måte. Det skal som hovudregel berre vere mogleg å utføre vedlikehaldsarbeid når arbeidsutstyret er stansa og energitilførselen er kopla frå. Dersom dette ikkje lèt seg gjere, skal det anten setjast i verk vernetiltak for å utføre vedlikehaldsarbeidet farefritt, eller arbeidet må utførast utanfor faresonene. Dersom maskina er utstyrt med vedlikehaldsjournal, skal denne haldast oppdatert.

Vurdere fare og gjennomføre tiltak ved valg av arbeidsutstyr »

Som arbeidsgiver skal du vurdere farene og treffe nødvendige tiltak for å sikre at arbeidsutstyr som stilles til rådighet for arbeidstakeren, egner seg for arbeidet og er tilpasset formålet.

Arbeid i høyden

Sikkerhet ved arbeid i høyden »

Arbeidsgiver skal ved planlegging og utførelse av arbeid i høyden vurdere risikoen slik at arbeidet kan utføres på en sikker måte. Stillas og lift skal prioriteres fremfor sele og tau, og kollektive vernetiltak som rekkverk skal prioriteres fremfor personlige tiltak som fallsikringsutstyr.

Personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr for arbeidstakere »

Som arbeidsgiver skal du til enhver tid vurdere farene for skade på liv og helse og behovet for personlig verneutstyr. Personlig verneutstyr skal være CE-merket.

Kjemikalier

Oppbevaring av kjemikalier »

Kjemikalier skal oppbevares og lagres forsvarlig.

Inneklima og luftkvalitet

Temperatur i arbeidslokalet »

Arbeidslokalene skal ha tilfredsstillende temperatur. Som arbeidsgiver må du sette i verk tiltak hvis de ansatte har plager under normale arbeidsforhold.

Allmennventilasjon »

Som arbeidsgiver skal du sørge for at luftkvaliteten i arbeidslokalene er fullt forsvarlig. For å oppnå dette, kreves normalt mekanisk allmennventilasjon med lufttilførsel og avtrekk. Der farlige kjemikalier eller smittefarlige mikroorganismer avgis til inneluften, er det helt nødvendig med mekanisk allmennventilasjon.

Arbeid ved dataskjermarbeidsplass

Arbeid ved dataskjerm - tilrettelegging av arbeidsplassen »

Arbeidsgiver skal sørge for god tilrettelegging av dataarbeidsplassen, herunder valg av utstyr, tid til hvile og restituering, synsundersøkelser og synshjelpemidler.

Organisering av gods og personaltrafikk på arbeidsplassen

Ferdsel og atkomstveier på arbeidsplassen »

Som arbeidsgiver skal du sørge for at ferdsel på arbeidsplassen skjer på en slik måte at arbeidstakerne ikke utsettes for fare.

Tungt og ensformig arbeid - uheldige arbeidsstillinger

Arbeidsstillinger og tilpasninger til arbeidsplassen »

Som arbeidsgiver skal du legge ergonomiske prinsipper til grunn når det gjelder arbeidsstillinger og tilpasninger til arbeidsplassen ved bruk av arbeidsutstyr. Tekniske innretninger skal være konstruert og oppstilt slik at arbeidsstillinger og arbeidsbevegelser ikke medfører fare for ulykker, uheldige belastninger eller annen skade på liv og helse.

Belastningsskader ved manuelt arbeid - planlegging og forebygging »

I forbindelse med planlegging, utforming og utførelse av manuelt arbeid skal arbeidsgiveren ha øye for sammenhengen mellom arbeidsstillinger og arbeidsbelastninger, bruk av maskiner og innredning av lokalene.

Arbeidslokaler

Fryserom »

Som arbeidsgiver skal du sikre at fryserom har tilstrekkelige rømningsveier.

Kjøreporter »

Som arbeidsgiver skal du sikre at kjøreporter anordnes sikkert.

Lagerreolar »

Som arbeidsgivar skal du sørgje for at arbeidsutstyr blir plassert og stilt opp på ein fullt ut trygg måte. Fundament og festeanordningar for arbeidsutstyr skal vere slik at innretninga er stabil og ikkje forårsakar unødig støy eller vibrasjonar. Når det er nødvendig, skal arbeidsutstyr eller delar av slikt utstyr stabiliserast ved fastspenning eller liknande.

Lasterampar for varelevering »

Som arbeidsgivar skal du sørgje for at lasterampar og lasteplassar er dimensjonerte for den lasta som skal transporterast, og at lasterampane er sikra for å unngå at arbeidstakarane dett ned.

Unge arbeidstakere

Vurdering av fare for arbeidstakarar under 18 år »

Når personar under 18 år skal nyttast i arbeidet, skal arbeidsgivaren vurdere den faren (risikoen) dei blir utsette for. Vurderinga skal utførast før personar under 18 år tiltrer arbeidet, og gjerast om att kvar gong det skjer vesentlege endringar i arbeidsvilkåra.

Andre krav:

Andre krav »

  Krav alle arbeidsgivere må følge : Arbeidstilsynet har utarbeidet faktaark, brosjyrer og skjemaer med informasjon om viktige krav alle arbeidsgivere må følge.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.