Veiviser til HMS-regelverket

Hotell og restaurantvirksomhet

Bransjen omfatter drift av hoteller, pensjonater og moteller med og uten restaurant, vandrehjem, turisthytter, campingplasser og annen overnatting, drift av restauranter, kafeer, togservering, gatekjøkken, salatbarer, pølseboder, barer, kaffebarer og kantine- og cateringvirksomhet.

Arbeidsmiljø

Beskrivelse av bransjen
Hotell- og restaurantbransjen er svært mangeartet og rommer en rekke forskjellige virksomheter som igjen omfatter forskjellige arbeidssteder og arbeidsoppgaver.

 

De arbeidsmiljøfaktorene bransjen står overfor på de enkelte arbeidsstedene er felles, men deres betydning vil variere, og de gjør seg gjeldende på forskjellige måter alt etter hvilken arbeidsplass det dreier seg om.
Klima og ventilasjon har for eksempel betydning så vel i kjøkkenavdelingen som i resepsjonene og i serveringslokalene, men de praktiske problemene som skal løses vil være forskjellige. Tilsvarende gjelder for støy, belysning, arbeidsstillinger (ergonomi) og andre arbeidsmiljøfaktorer.

Ved spesielle omtaler er det brukt følgende inndelinger;
 
Kjøkkenavdeling
 
Varmt- og koldtkjøkken, grillkjøkken, konditori,   oppvask/skrubb, anretning og skjenkedisk.

Resepsjonsavdeling;  
 
Resepsjon, kontor, garderobe som omfatter portier, gjesteregistrering, kontor, rombestilling, kasse, sentralbord, garderobe, dørvakt og leietjener.

 
Husøkonom
 
Husøkonomens område som omfatter værelsesbetjening, renholdsassistent, romservice, vaskeri, systue, og dekorasjonsarbeid.

Serveringsavdeling;  
 
Serveringen som omfatter serveringsarbeid i kafé, restaurant, pub, selskapsavdelinger, diskotek og nattklubb.

 
Vedlikeholdsavdeling
 
Vedlikehold og lager som omfatter snekker, elektriker, rørlegger, fyrrom, varmemottak og lager.
 

Viktigste krav:

Viktigste krav:

Organisering av arbeidet

Bedriftshelsetjeneste »

Virksomheter i visse bransjer er pålagt å ha godkjent bedriftshelsetjeneste. I øvrige virksomheter skal arbeidsgiver knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Vurdering av risikoforhold skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Tilrettelegging av arbeidet i hotell- og restaurantbransjen »

Som arbeidsgivar skal du leggje til rette teknologi, opplæring, arbeidsorganisasjon, arbeidstidsordningar og lønnssystem på ein slik måte at arbeidstakarane ikkje blir utsette for uheldige fysiske og psykiske belastningar, eller slik at dei får dårlegare føresetnader for å vise aktsemd og ta vare på tryggleiken.

Mobbing og trakassering »

Arbeidsgivaren skal sørgje for at arbeidstakarar ikkje blir utsette for trakassering eller anna upassande framferd.

Stress på arbeidsplassen »

Som arbeidsgiver skal du sørge for at det er minst mulig stress på arbeidsplassen.

Ran, vold og trusler om vold »

Arbeidsgiver skal kartlegge risikoen for vold og trusler, og lage en plan for forebygging.

Røyking på serveringsstader »

Det er ikkje tillate å røyke på serveringsstader.

Arbeidsavtale / arbeidskontrakt »

Arbeidsgiver skal sørge for arbeidskontrakt (skriftlig arbeidsavtale) med arbeidstakere i alle arbeidsforhold.

Overtid »

Arbeid ut over arbeidsmiljølovens grenser for den alminnelige arbeidstid er overtidsarbeid.

Kjemikalier

Oppbevaring av kjemikalier »

Kjemikalier skal oppbevares og lagres forsvarlig.

Sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier »

Alle som leverer farlige kjemikalier, skal informere om stoffenes egenskaper og anbefale hvordan brukerne kan beskytte seg selv og miljøet.

Stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter »

Som arbeidsgiver skal du påse at sikkerhetsdatablad for alle farlige kjemikalier som benyttes, er samlet i virksomhetens stoffkartotek. Før helsefarlige stoffer fremstilles, pakkes, brukes eller oppbevares i virksomheten, skal arbeidsgiveren opprette stoffkartotek for disse stoffene. 

Inneklima og luftkvalitet

Klima og luftkvalitet i hotell- og restaurantvirksomheter »

Den enkelte arbeidsplass skal ha tilfredsstillende klima og luftkvalitet, og beskyttelse mot støy, vibrasjoner, stråling, giftige eller helsefarlige stoffer og trekk.

Biologiske faktorar – vurder fare for arbeidstakarar »

Som arbeidsgivar skal du vurdere om arbeidstakarane er utsette for biologiske faktorar som kan utgjere ein fare for helsa og tryggleiken deira.

Personlig verneutstyr for arbeidstakere »

Som arbeidsgiver skal du til enhver tid vurdere farene for skade på liv og helse og behovet for personlig verneutstyr. Personlig verneutstyr skal være CE-merket.

Tungt og ensformig arbeid - uheldige arbeidsstillinger

Belastningsskader ved manuelt arbeid - planlegging og forebygging »

I forbindelse med planlegging, utforming og utførelse av manuelt arbeid skal arbeidsgiveren ha øye for sammenhengen mellom arbeidsstillinger og arbeidsbelastninger, bruk av maskiner og innredning av lokalene.

Tilrettelegging av arbeidet »

Som arbeidsgiver må du sørge for at du legger opp arbeidet slik at de ansatte i størst mulig grad unngår ensformig og belastende arbeid som kan føre til skader og sykdom.

Hjelpemidler for arbeidstakere »

Som arbeidsgiver skal du sørge for at arbeidstakerne har tilgang til nødvendige hjelpemidler for å hindre uheldige fysiske belastninger.

Informasjon og opplæring om tungt og ensformig arbeid »

Som arbeidsgiver skal du gi arbeidstakerne opplæring i riktig arbeidsteknikk, bruk av hjelpemidler og opplyse om fare for helseskader forbundet med arbeidet.

Arbeidslokaler

Belysning ved arbeid i kjøkken og serveringslokaler mv. »

Den enkelte arbeidsplass skal ha tilfredsstillende belysning.

Innretting av arbeidsplassen i hotell- og restaurantbransjen »

Arbeidsrom, atkomstveger og trapper skal være dimensjonert og innredet ut fra den virksomhet som drives.

Gravide arbeidstakere

Graviditet og arbeidsmiljø »

Som arbeidsgiver plikter du å risikovurdere arbeidsmiljøet for gravide arbeidstakere og tilrettelegge arbeidet og arbeidsplassen etter dennes forutsetninger slik at hun ikke utsettes for skadelig påvirkning.

Unge arbeidstakere

Tilrettelegging og risikovurdering av arbeid for personar under 18 år »

Ved arbeid av personar under 18 år er det særskilde krav til risikovurdering.

Forbud mot nattarbeid for unge arbeidstakere »

Ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktige skal som hovedregel ha en arbeidsfri periode mellom kl. 21.00 og kl. 06.00 eller mellom kl. 23.00 og kl. 07.00.

Ungdom og nattarbeid – krav om helsekontroll »

Ungdom som blir sett til nattarbeid, skal ha tilbod om helsekontroll.

Krav om liste over arbeidstakarar under 18 år »

Arbeidsgivarar som sysselset personar under 18 år, skal føre liste over dei.  

Støy

Støy i arbeidsmiljøet »

Arbeidstakerne skal ikke utsettes for støy som medfører uheldige helsebelastninger. Dersom det er grunn til å anta at støynivået er for høyt, skal du som arbeidsgiver utføre støymålinger i et omfang som gjør det mulig å fastslå arbeidstakernes støybelastning i forhold til de nedre tiltaksverdiene.

Hørselskontroll »

Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakere får tilbud om egnet helseundersøkelse med hørselskontroll når risikovurderingen viser at det foreligger helserisiko.

Personellinnkvartering

Innkvartering og husordensregler »

Innkvartering som arbeidsgiveren stiller til rådighet for arbeidstakeren skal være forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt. Eventuelle husordensregler skal fastsettes i samråd med representanter for arbeidstakerne. 

Andre krav:

Andre krav »

  Krav alle arbeidsgivere må følge : Arbeidstilsynet har utarbeidet faktaark, brosjyrer og skjemaer med informasjon om viktige krav alle arbeidsgivere må følge.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.