Veiviser til HMS-regelverket

Reiseliv og fritidsvirksomhet

Bransjen omfatter aktivitets- og opplevelsesselskaper, reisebyrå, turistkontor, reisearrangørtjeneste, herunder guiding og reiseledervirksomhet, samt kommersiell lotteri- og totalisatorvirksomhet m.m. Du kan også finne relevant informasjon i bransjene Hotell- og restaurantvirksomhet og Kontorvirksomhet.

Arbeidsmiljø

Viktigste krav:

Viktigste krav:

Organisering av arbeidet

Fullt forsvarlig arbeidsmiljø »

Arbeidsmiljøet i virksomheten skal organiseres på en slik måte at det er fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd.

Arbeidsavtale / arbeidskontrakt »

Arbeidsgiver skal sørge for arbeidskontrakt (skriftlig arbeidsavtale) med arbeidstakere i alle arbeidsforhold.

Mellombels tilsetjing »

Arbeidstakarar skal som hovudregel tilsetjast i faste stillingar.

Alminnelig arbeidstid »

Loven setter begrensninger for hvor lang den daglige og ukentlige arbeidstiden kan være, og for når på døgnet arbeidstiden kan plasseres.

Overtid »

Arbeid ut over arbeidsmiljølovens grenser for den alminnelige arbeidstid er overtidsarbeid.

Feriepenger »

Feriepenger må opptjenes året før ferien skal avvikles.

Oppsigelse »

Arbeidsmiljøloven har regler om hvordan oppsigelse skal skje, og disse gjelder for de fleste virksomheter og arbeidstakere.

Arbeidsutstyr

Bruk av arbeidsutstyr »

Som arbeidsgiver har du ansvar for at arbeidsutstyret som stilles til rådighet for arbeidstakerne, egner seg for det arbeidet de skal utføre.

Opplæring i bruk av arbeidsutstyr »

Som arbeidsgiver skal du gi nødvendig opplæring og øvelse i sikker bruk av arbeidsutstyret. Jo mer komplisert arbeidsutstyret er, desto mer omfattende skal opplæringen være. Som arbeidstaker skal du lære å beherske de farene som bruken av arbeidsutstyret kan medføre.

Unge arbeidstakere

Arbeidstid for arbeidstakere under 18 år »

Når det gjelder arbeidstid og pauser, er reglene for arbeidstakere som ikke har fylt 18 år annerledes enn for voksne arbeidstakere.

Personer under 18 år - begrensning i arbeidsområder »

Ungdom under 18 år skal ikke settes til farlig arbeid. Personer under 18 år kan ikke utføre arbeid hvor de utsettes for farlige kjemikalier og bruk av farlig arbeidsutstyr.

Risikovurdering og tiltak for unge arbeidstakere »

Ved inntak av personer for praktisk opplæring på lærekontrakt eller ved vanlig ansettelse av personer som ikke har fylt 18 år, må du som arbeidsgiver vurdere de spesielle risikoforholdene de utsettes for på grunn av ung alder og manglende erfaring, og sette i verk nødvendige tiltak.

Andre krav:

Andre krav »

  Krav alle arbeidsgivere må følge : Arbeidstilsynet har utarbeidet faktaark, brosjyrer og skjemaer med informasjon om viktige krav alle arbeidsgivere må følge.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.