Veiviser til HMS-regelverket

Frisør, kroppspleie og helsestudio

Bransjen omfatter virksomheter som driver med frisering og annen skjønnhetspleie, som fotpleie og hudpleie. Bransjen omfatter også solstudio, helsestudio og massasjevirksomhet.

Arbeidsmiljø

Viktigste krav:

Viktigste krav:

Organisering av arbeidet

Risikovurdering i frisørsalonger »

Som arbeidsgiver må du kartlegge arbeidsmiljøet og ta en grundig gjennomgang av hva som kan være skadelig eller føre til sykdom på arbeidsplassen. Du må vurdere om det er tatt tilstrekkelige forholdsregler, eller om mer må gjøres for å forebygge. Dette kalles en risikovurdering.

Bedriftshelsetjeneste »

Virksomheter i visse bransjer er pålagt å ha godkjent bedriftshelsetjeneste. I øvrige virksomheter skal arbeidsgiver knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Vurdering av risikoforhold skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Oppfølgingsplan for arbeidstaker ved sykefravær »

Som arbeidsgiver skal du utarbeide en oppfølgingsplan for sykmeldte arbeidstakere. Dere skal utarbeide planen i samråd med arbeidstaker og fokusere på hvordan vedkommende kan komme tilbake i arbeid. Oppfølgingsplanen skal senest være utarbeidet når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeidet i fire uker.

Tilrettelegging av arbeidet ved redusert arbeidsevne og sjukdom »

Arbeidsgivaren skal så langt det er mogleg, setje i verk nødvendige tiltak for at arbeidstakarar med mellombels eller varig redusert arbeidsevne skal kunne få eller behalde eit passande arbeid.

Alenearbeid »

Som arbeidsgiver skal du sørge for at arbeidet søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten.

Arbeidstakers medvirkning »

Som arbeidsgiver skal du sørge for at arbeidstakerne tas med på råd ved nyanskaffelser, endringer i prosesser og annet som påvirker deres arbeidsmiljø.

Kjemikalier

Kjemisk helsefare i frisørsalonger »

Som arbeidsgiver har du plikt til å undersøke forekomsten av kjemiske stoffer i produkter som brukes, og vurdere arbeidstakernes helse og sikkerhet forbundet med disse.  Hvis det viser seg nødvendig, må du iverksettes tiltak for å fjerne eller redusere helsefare som forårsakes av de kjemiske stoffene.

Oppbevaring av kjemikalier »

Kjemikalier skal oppbevares og lagres forsvarlig.

Opplæring i arbeid med kjemikalier »

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne får opplæring om kjemikalier som forekommer på arbeidsplassen, bruk av stoffkartoteket, riktig håndtering av kjemikaliene og nødvendige vernetiltak.

Personlig verneutstyr for arbeidstakere »

Som arbeidsgiver skal du til enhver tid vurdere farene for skade på liv og helse og behovet for personlig verneutstyr. Personlig verneutstyr skal være CE-merket.

Sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier »

Alle som leverer farlige kjemikalier, skal informere om stoffenes egenskaper og anbefale hvordan brukerne kan beskytte seg selv og miljøet.

Kjemikalier som er helseskadelige - vern av arbeidstaker »

Hvis det er fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet på grunn av kjemikalier, må du som arbeidsgiver gjennomføre tiltak for å fjerne eller redusere risiko til et forsvarlig nivå.

Inneklima og luftkvalitet

Klima og luftkvalitet i frisørsalonger »

Arbeidsplassen skal ha tilfredsstillende klima og luftkvalitet. Der helsefarlige kjemikalier avgis til luften, er det helt nødvendig med mekanisk allmennventilasjon og som oftest prosesstilpasset avsug (punktavsug) i tillegg.

Tungt og ensformig arbeid - uheldige arbeidsstillinger

Forebygging av sykdom og skade ved tungt ensformig arbeid i frisørbransjen »

Som arbeidsgiver skal du planlegge og tilrettelegge arbeidsoppgaver slik at uheldige arbeidsstillinger eller ensformig gjentakelsesarbeid unngås. 

Samarbeid mellom arbeidstakerne og arbeidsgiver »

Som arbeidsgiver skal du samarbeide med arbeidstakerne om planlegging og tilrettelegging av arbeidsoppgavene for på best mulig måte å unngå at noen blir syke eller skadet på grunn av uheldige arbeidsstillinger.

Hjelpemidler for arbeidstakere »

Som arbeidsgiver skal du sørge for at arbeidstakerne har tilgang til nødvendige hjelpemidler for å hindre uheldige fysiske belastninger.

Informasjon og opplæring om tungt og ensformig arbeid »

Som arbeidsgiver skal du gi arbeidstakerne opplæring i riktig arbeidsteknikk, bruk av hjelpemidler og opplyse om fare for helseskader forbundet med arbeidet.

Gravide arbeidstakere

Graviditet og arbeidsmiljø »

Som arbeidsgiver plikter du å risikovurdere arbeidsmiljøet for gravide arbeidstakere og tilrettelegge arbeidet og arbeidsplassen etter dennes forutsetninger slik at hun ikke utsettes for skadelig påvirkning.

Unge arbeidstakere

Risikovurdering og tiltak for unge arbeidstakere »

Ved inntak av personer for praktisk opplæring på lærekontrakt eller ved vanlig ansettelse av personer som ikke har fylt 18 år, må du som arbeidsgiver vurdere de spesielle risikoforholdene de utsettes for på grunn av ung alder og manglende erfaring, og sette i verk nødvendige tiltak.

Arbeidstid for arbeidstakere under 18 år »

Når det gjelder arbeidstid og pauser, er reglene for arbeidstakere som ikke har fylt 18 år annerledes enn for voksne arbeidstakere.

Andre krav:

Andre krav »

  Krav alle arbeidsgivere må følge : Arbeidstilsynet har utarbeidet faktaark, brosjyrer og skjemaer med informasjon om viktige krav alle arbeidsgivere må følge.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.