Veiviser til HMS-regelverket

Drift av underholdningsvirksomhet

Bransjen omfatter drift av teatre, konsertsaler, musikkstudioer, billettbyråer, badeland, tema- og fornøyelsesparker, omreisende tivoli, danseskoler, sirkus m.m.

Kraner og krav om sertifisert opplæring

For den som opererer kraner, skal arbeidsgivaren sørgje for at den dokumenterte tryggleiksopplæringa blir gitt som sertifisert opplæring. Som arbeidsgivar har du plikt til å sørgje for sakkunnig kontroll av slikt kranutstyr.

Tilleggsinformasjon for drift av underholdningsvirksomhet
Studio- og scenerigger er arbeidsutstyr der mange mennesker arbeider under hengende last, som lysbroer, høyttaleranlegg, kulisser og scenetepper. Den som leier eller låner ut slikt utstyr, er ansvarlig for at det er i sikkerhetsmessig god stand.
Den som har arbeidsgiveransvar (eventuelt samordningsansvar) for den aktuelle bruken, er ansvarlig for å kontrollere at utstyret er sikkert å bruke, og at det foreligger gyldig attest fra sakkyndig virksomhet på at det er fullt forsvarlig å bruke.
Inntil en harmonisert europeisk standard foreligger, anbefales svensk standard SS 767 15 01, februar 1997, som bl.a. tar utgangspunkt i de tekniske kravene i maskinforskriften (EFs maskindirektiv).
 

Med sertifisert opplæring meiner ein opplæring gitt av ei sertifisert opplæringsverksemd. Berre personar som er sertifiserte av eit sertifiseringsorgan, kan gi sertifisert opplæring.

Utstyr som krev sertifisert opplæring:

  • bru- og traverskraner, dersom bruken kan føre til skade på liv eller helse
  • tårnkraner
  • mobilkraner
  • portalkraner
  • kraner med større kapasitet enn 2 tm (tonnmeter) monterte på lastebil eller lastebilhengar
  • løfte- og stablevogner for gods med permanent førarplass på vogna

Med sakkunnig kontroll meiner ein kontroll som er utført av ei sertifisert sakkunnig verksemd. I tillegg til arbeidsutstyret som er nemnt over, krevst normalt sakkunnig kontroll av mellom anna løftereiskapar og arbeidsutstyr for løfting av hengande last.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.