Veiviser til HMS-regelverket

Drift av underholdningsvirksomhet

Bransjen omfatter drift av teatre, konsertsaler, musikkstudioer, billettbyråer, badeland, tema- og fornøyelsesparker, omreisende tivoli, danseskoler, sirkus m.m.

Arbeidsmiljø

Viktigste krav:

Viktigste krav:

Organisering av arbeidet

Alminnelig arbeidstid »

Loven setter begrensninger for hvor lang den daglige og ukentlige arbeidstiden kan være, og for når på døgnet arbeidstiden kan plasseres.

Arbeidsavtale / arbeidskontrakt »

Arbeidsgiver skal sørge for arbeidskontrakt (skriftlig arbeidsavtale) med arbeidstakere i alle arbeidsforhold.

Feriepenger »

Feriepenger må opptjenes året før ferien skal avvikles.

Fullt forsvarlig arbeidsmiljø »

Arbeidsmiljøet i virksomheten skal organiseres på en slik måte at det er fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd.

Mellombels tilsetjing »

Arbeidstakarar skal som hovudregel tilsetjast i faste stillingar.

Oppsigelse »

Arbeidsmiljøloven har regler om hvordan oppsigelse skal skje, og disse gjelder for de fleste virksomheter og arbeidstakere.

Overtid »

Arbeid ut over arbeidsmiljølovens grenser for den alminnelige arbeidstid er overtidsarbeid.

Arbeidsutstyr

Bruk av arbeidsutstyr »

Som arbeidsgiver har du ansvar for at arbeidsutstyret som stilles til rådighet for arbeidstakerne, egner seg for det arbeidet de skal utføre.

Kraner og krav om sertifisert opplæring »

For den som opererer kraner, skal arbeidsgivaren sørgje for at den dokumenterte tryggleiksopplæringa blir gitt som sertifisert opplæring. Som arbeidsgivar har du plikt til å sørgje for sakkunnig kontroll av slikt kranutstyr.

Personløfter »

Som arbeidsgiver har du ansvaret for at løft av personer i hovedsak skjer med arbeidsutstyr som er konstruert og beregnet for dette, dvs. en personløfter. Dette betyr at arbeidsutstyret skal være CE- merket.

Arbeid i høyden

Sikkerhet ved arbeid i høyden »

Arbeidsgiver skal ved planlegging og utførelse av arbeid i høyden vurdere risikoen slik at arbeidet kan utføres på en sikker måte. Stillas og lift skal prioriteres fremfor sele og tau, og kollektive vernetiltak som rekkverk skal prioriteres fremfor personlige tiltak som fallsikringsutstyr.

Arbeidslokaler

Innkvartering og husordensregler »

Innkvartering som arbeidsgiveren stiller til rådighet for arbeidstakeren skal være forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt. Eventuelle husordensregler skal fastsettes i samråd med representanter for arbeidstakerne. 

Unge arbeidstakere

Arbeid av barn som er under 15 år eller skolepliktige »

Som hovedregel skal barn under 15 år eller som er skolepliktige ikke utføre arbeid.

Arbeidstid for arbeidstakere under 18 år »

Når det gjelder arbeidstid og pauser, er reglene for arbeidstakere som ikke har fylt 18 år annerledes enn for voksne arbeidstakere.

Personer under 18 år - begrensning i arbeidsområder »

Ungdom under 18 år skal ikke settes til farlig arbeid. Personer under 18 år kan ikke utføre arbeid hvor de utsettes for farlige kjemikalier og bruk av farlig arbeidsutstyr.

Risikovurdering og tiltak for unge arbeidstakere »

Ved inntak av personer for praktisk opplæring på lærekontrakt eller ved vanlig ansettelse av personer som ikke har fylt 18 år, må du som arbeidsgiver vurdere de spesielle risikoforholdene de utsettes for på grunn av ung alder og manglende erfaring, og sette i verk nødvendige tiltak.

Støy

Hørselskontroll »

Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakere får tilbud om egnet helseundersøkelse med hørselskontroll når risikovurderingen viser at det foreligger helserisiko.

Støy i arbeidsmiljøet »

Arbeidstakerne skal ikke utsettes for støy som medfører uheldige helsebelastninger. Dersom det er grunn til å anta at støynivået er for høyt, skal du som arbeidsgiver utføre støymålinger i et omfang som gjør det mulig å fastslå arbeidstakernes støybelastning i forhold til de nedre tiltaksverdiene.

Andre krav:

Andre krav »

  Krav alle arbeidsgivere må følge : Arbeidstilsynet har utarbeidet faktaark, brosjyrer og skjemaer med informasjon om viktige krav alle arbeidsgivere må følge.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.