Veiviser til HMS-regelverket

Bygging og reparasjon av skip, båter, oljeplattformer og moduler

Bransjen omfatter virksomheter som bygger skip, båter og offshore installasjoner eller deler til skip, båter, og offshore installasjoner. Den omfatter også vedlikehold.

Eksplosjonsfarlige atmosfærer - helse og sikkerhet

Som arbeidsgiver skal du beskytte dine arbeidstakeres sikkerhet og helse hvor disse kan utsettes for fare gjennom eksplosive atmosfærer. Dette gjelder på de fleste arbeidsplasser hvor brennbare/eksplosjonsfarlige stoffer er til stede eller kan oppstå. Bestemmelsene gjelder også for virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker.

Tilleggsinformasjon for bygging og reparasjon av skip, båter, oljeplattformer og moduler

Eksplosive atmosfærer kan forekomme hvor brennbare væsker oppbevares eller benyttes i arbeidet. Det kan f. eks være lakk, maling, tynner eller rensevæske.
Aktuelle områder hvor fare kan oppstå er: lagerrom, blanderom for lakk/maling, sprøyterom, sprøytekabiner etc. Her må områder som gjennom åpninger er tilknyttet, eller kan tilknyttes, områder der det kan dannes eksplosive atmosfærer tas i betraktning.

En eksplosiv atmosfære oppstår når en konsentrasjon av brennbart stoff i form av gass, væsketåke, støv eller damp blandes med luft og denne blandingen kan antennes.
 
Risikovurdering nødvendig
Som arbeidsgiver skal du foreta en risikovurdering. Du skal identifisere og nøye gjennomgå bruk og håndtering av de brennbare eller eksplosjonsfarlige stoffene som er, eller sannsynligvis kommer til å være, til stede på arbeidsplassen. Slik får du et grunnlag til å begrense risikoen så mye som mulig.
 
Eksplosjonsverndokument skal lages
I forbindelse med risikovurderingen skal du sørge for at det utarbeides og eventuelt ajourføres et eksplosjonsverndokument. Det skal gjøres før arbeidet starter. Dokumentet skal blant annet inneholde:
 • Oversikt over klassifiserte eksplosjonsfarlige soner inndelt etter hvor ofte det kan dannes en eksplosiv atmosfære og hvor lenge den varer.
 • Bekreftelse på at alle tennkilder er beskyttet eller fjernet i de klassifiserte områdene. (Se også "Elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige atmosfærer").
 • Bekreftelse på at spesielle tiltak er foretatt for å koordinere sikkerhetskrav der arbeidstakere deler en arbeidsplass, for å verne arbeidstakerne mot eksplosiv atmosfære. Det gjelder også en samordningsplikt når flere virksomheter utøver arbeid på samme arbeidsplass.
 
Tiltak for forebygging og vern
Som arbeidsgiver skal du gjøre nødvendige tiltak for å forebygge og verne mot eksplosjoner. Tiltakene kan være av teknisk eller organisatorisk art.
 • Før et eksplosjonsfarlig område tas i bruk, skal anleggets eksplosjonssikkerhet kontrolleres i sin helhet av kompetent personell. De må også kontrollmåle potensielle eksplosjonsfarlige områder.
 • Fare for eksplosjon skal varsles med lys- eller lydsignaler.
 • Rømningsveier som til enhver tid skal holdes ved like og være tilgjengelige skal finnes.
 
Tekniske tiltak
 • Forhindre at det dannes eksplosive atmosfærer, for eksempel ved bruk av mindre farlige erstatningsstoffer eller ved hjelp av ventilasjon.
 • Unngå antenning av eksplosive atmosfærer, for eksempel ved redusert mengde eller ved å unngå tennkilder, som arbeidstøy av materialer som kan fremkalle elektrostatiske utladninger. (Se også "Elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige atmosfærer").
 • Ved eventuell antenning, begrense skadevirkningene av en eksplosjon. For eksempel hindre at brann og eksplosjon spres, minimalisere antall arbeidstakere som kan bli eksponert for en eksplosjon og utforme anlegg og utstyr. 
Organisatoriske tiltak
 • Opplæring av arbeidstakere: Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og arbeidstakere som arbeider på områder der eksplosive atmosfærer kan dannes, får tilstrekkelig og egnet opplæring i eksplosjonsvern. Slik opplæring omfatter for eksempel kunnskap om navn på stoffer som blir brukt og den risiko som følger av bruken, tilgang til relevant HMS-datablad for stoffene og kunnskap om beslutninger av betydning som arbeidsgiver tar ved risikovurderingen. 
 • Skriftlige instrukser og arbeidstillatelse: Når eksplosjonsverndokumentet krever det, skal arbeid på eksplosjonsfarlige områder utføres i samsvar med skriftlig instruks, og først etter utstedt arbeidstillatelse fra kompetent person.

Regelverk

Relevante lenker

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.